BAGEAN KATILU,,, naon pijawabeunna ???

ginulur anu dimaksud,,, Jajaka anu hayang ka anak si Abah teh geus sah laki rabi. hirup ngarumahtangga teu kurang sandang teu kurang pangan,,, malum duanana kabeneran anak anu sugih ku harta. sabab bapana eta jajaka pangsiunan tentara anu geus pangsiun alatan umur. Pangkatna ngan seret Letkol, terus muka usaha sorangan anu dituluykeun usahana teh ku anakna (minantu si Abah).

Ari si Abah, manehna teh baheulana pengacara anu kasohor… jadi teu kurang2 jalma anu mere kanyaah ku dalih bales budi tina kasus anu dimenangkeun ku manehna. nepika harta lubak libuk.

kacaritakeun opat bulan ngarumah tangga, eta minantu si abah teh gering, awak panas nyeubret, tapi nga hodhod bangun anu tiris. awak lalungse lir kapuk kaibunan lir kapas kapanasa,,, ngoleang taya tangan pangawasa, ngan bati kucap kiceup jiga lauk jauh ti cai.

kabeh dokter jeung anu “pinter” geus di jajal ku eta panyakit,,, ti kiyai, ustadz, anu sok ngarumpul di masigit kabeh dipenta tulungna nepi ka tukang sasapuna oge.. kitu deui timimiti paranormal nepi kanu teu normal di jadikeun pananyaan.

anu gering beki ripuh, beuki parna… ahirna dua kulawarga teh nyieun hiji usulan pikeun ngayakeun riungan durung du’a kanu boga hirup,,,,

peting harita keneh tatangga anu diondang geus karumpul, mun diitung mah lewih kana 40 jalma… nya terus anu jadi wawakil kulawarga nyarita yen boga maksud menta karidhoan kasakur anu hadir tina durung du’a pikeun anu gering. ceuk kasarnamah lamun kudu hirup nya cageur, lamun tos waktosna,,, kulawarga ge moal ngabeubeurat, geus pada ridho… sabab kabeh tarekah geus dilakukeun keur neangan piubareun anu gering.

acara ngado’a geus di mimitian,,, jelema reang pada ngaluarkeun pangabisana sewang2an dina babacaan… di jero imah reang teu puguh, tapi anu ngadaroa kabeh ge husu teu kaganggu kunu liana.

saparapat jam tidinya, lampu bohlam di tengah imah anu dipake riungan ngadadak rada bureum jiga anu rek pareum. kabeh ebat ku eta kajadian, malencrong kanu lampu anu ngagantung. sing horeng kahalangan ku kertas salambar anu teuing ti mana datangna… sabab tadinamah euweuh.

kertas anu pada mencrong teh rag-rag ngalayang ka tengah riungan, aya anu ngawanikeun nyokot terus dibaca, anu eusina kieu…

” ubar eta anu gering mah ku jeruk bali, dahar jerukna tapi teu dipesek cangkangna ”

anu nagdu’a kabeh ge eureun, sabab geus manggihan piubareun pikeun anu gering teh. ampir kabeh anu aya di eta riungan nyoba mecahkeun naon maksudna. ngan weleh kabeh ge ngerungkeun tarang.

ahirna diayakeun sayembara, sing saha anu bisa nyaho kumaha carana eta ngadahar jeruk bali bari teu dipesek cangkangna bakal dibere hadiah ku si Abah.

eta sayembara teh geus ear kamana mana, tug nepi ku tukang kalapa di pasar.
gancangna carita, eta tukang kalapa teh bisa nyaho carana anu dimaksud dina kertas…

anu gering cageur, tukang kalapa menang hadiah ti si Abah.

:: naha kumaha carana tukang kalapa ngajawabna ?

Iklan
Published in: on 30 September 2010 at 10:46 pm  Comments (1)  

BAGEAN KADUA,,, bebas tina hukuman gantung,,,

sambungan tina endog jeung peso..

————

Kacaritakeun acara kawinan anak si abah jeung minantu pilihanna anu bisa ngajawab meuncit endog teh ninggang kana mangsana rek dikawinkeun. Timimiti juru masak nepi ka juru poto pahibut di imah si abah. Kabeh geus kumpul, calon panganten geus ngarendeg dihareupeun naib/lebe.

Can ge di mimitian acara, kadenge ribut diluar aya nu MITNAH ka calon panganten lalaki,, majar manehna geus ngalakukeun hal2 anu dicaram ku hukum agama jeung drigama. Ma’lum anu sirik,,, jigana boga kahayang ka anak c abah ngan teu kalaksanakeun. Jadi manehna anu ngaluluguan demo yen calon panganten kudu dihukum ku cara hukum gantung.

Sabenerna bukti2 teu cukup nguatkeun pikeun ngagusur eta calon panganten lalaki ka tihang gantungan,,, ngan aya oknum2 anu geus nyieun isu yen tetep jajaka anu rek dikawinkeun teh kudu digantung,,, lamun hukum nagara teu bisa,,, nya hukum masyarakat anu dijalankeun,,, ceuk salah saurang jelema anu katingalina geuleuh pisan ka calon panganten lalaki teh.

Ahirna aya hiji jelema anu dipikolot di eta wewengkon ngilu nyarita.

Ayeuna mah kieu weh,,, kusabab bukti teu cukup kuat pikeun ngagantung ieu calon panganten, kumaha lamun di bebaskeun…!!

Kabeh anu aya didinya reang meh bareng ngajorowok… teu satujuuuuuu !!!!

Kieu weh atuh ayeuna mah,,,, ari bapa mah yakin yen ieu calon panganten the teu salah,,, ngan kusabab kabeh tetep dina kayakinan lamun jelema anu rek dikawinkeun teh salah… ayeuna mah urang serenkeun weh kamanehna titah milih hiji diantarara dua pilihan tulisan dina kertas…

Kertas anu hiji tulisana TEU BOGA SALAH, BEBAS !!
Kertas anu kadua tulisana SALAH, KUDU DIGANTUNG !!

Nya eta kolot teh nitah kajelema anu hohoak tea,,, dasar jelema sirik, diasongkeun kertas dua lembar pikeun ditulis anu tadi dua pilihan tea teh ku manehna ditulisan dua nana tulisana: “ SALAH, KUDU DIGANTUNG !! “

Euweuh anu nyahoeun eusina eta dua kertas iwal anu nulis. Terus ditilep-tilep, song dua nana diasongkeun ka kokolot anu nangtung di gigireun calon panganten anu beuheungna geus ditalian di tihang gantungan. Eta jajaka dititah milih hiji kertas bari dua nana di bikeun kamanehna, jeung teu menang dibuka.

Gancang carita….. teu nepi ka 5 menit,,,,

Eta panganten lalaki diarak nepika di susuhun ku kulawargana jeung dibarengan ku cerik bungah panganten awewe anak si abah tea,,, sabab manehna bisa bebas tinu mitnah, jeung teu jadi digantung. Ahirna panganten the salamet, geus sah jadi salaki pamajikan

:: kumaha carana eta calon panganten teh beut bisa lolos/bebas tina hukuman gantung ??,,,

Published in: on 25 September 2010 at 2:44 pm  Comments (2)  

BAGEAN KAHIJI,,, kumaha carana mencit ndog ku peso

… heuheuheu,,, abah teh ngarasa bungah ku kasumpingan ujang kadieu kusabab boga maksud ka budak abah…

bagja tinekanan lamun ujang bisa hirup nghiji ngarumahtangga jeung budak abah,,, rek mikanyaah ka budak abah !!,,,

ngan abah teh boga hji pertanyaan ka ujang sa acan abah nyatujuan kana kahayang ujang,,, lain rek ngahalang-halang ieu niat hade,,, poma ulah jadi goreng sangka…

kieu jalu,,, abah teh ieu boga endog hiji ejeung peso… cing pang meuncitkeun ku ujang kumaha carana,,, mangga ulah di engke2 ameh abah bisa buru2 nyalametkeun hidep duaan. sok diantos walerana kasep….

mangga bageur,,, diantos walerana ku abah,,,

Published in: on 24 September 2010 at 8:42 pm  Comments (1)