Layar Bodas

cover-oleg-1Panon poé belah wétan can némbongkeun beungeutna, ibun masih mulas tonggong gunung, rénghap napas nu kaluar tina irung nyerebung jiga haseup roko, terus leungit kaanginkeun. Keclak cai ibun sing kariceup dina jukut  jeung tungtung daun, rag-rag katebak angin. Sagala rasa datang  ngabagjakeun waktu kuring muka jandéla. Ieu poé anyar.

Kuring inget mangsa isuk-isuk anu sarua,

Harita di imah nini, kuring diuk ditéras nyinghareupan kulub jagong dina piring, haseupna anu ipis pagaliwota jeung haseup cikopi nu sarua ngebul dina gelas batok, sing surungkuy kana liang irung matak kumétap nu ngambeu jeung bakalna mawa handeut kana beuteung saha waé ogé nu ngadaharna.

Bisa jadi ieu téh kaayaan isuk nu biasa di Cikahuripan, sisi lamping gunung Sadakeling. Tapi pikeun kuring hirup anu anyar karék dimimitian ti dieu.

Kongkorongokna hayam jago geus liwat, panon poé mimiti kaluar tina panyumputanna. Katingali anu lalar-liwat rék miang ka sawah atawa ka kebon marawa pacul, marawa pakakas sapuratina. Aleutan barudak sakola gé gariat, sagut, cing cirihil suka bungah leumpang ngaleut ngabandaleut mapay-mapay galengan.

Satungtung deuleu hareupeun imah, sawah ngeplak héjo kénéh lir karpét ngampar, matak asri katingalina mawa tingtrim pikir nu tara reureuh ngamalir. Keur kuring anu sapopoé hirup di kota, ngarasakeun kaayaan sababaraha poé cicing di lembur, saeutik bisa ngécagkeun beban awak jeung pikiran anu teu reureuh dipaké. Hiliwirna angin anu teu pacampur jeung racun pamiceunan mesin motor atawa mobil, matak betah matak jagjag kana awak, seger kana uteuk.

“ngemutan naon kang, énjing keneh tos hulang huleng?”, sora si Uhro ngahudangkeun élingan kuring nu keur ngarasakeun éndahna alam padésaan.

“ah, henteu,,, na rék kamana isuk kénéh meni tanginas?”

“biasa wéh kang, tos néang cai ari di lembur mah,,,”

“kadieu atuh, ieu aya cai mah,,, tah cai kopi jeung kulub jagong handeut kénéh gera! “

Kalacat si Uhro naék kana undak-undakan imah, gék diuk sila gigireun. Kuring ngajéwang gelas batok, nyician cikopi keur manéhna.

“badé lami kang di lembur?”, si Uhro ngamimitian deui nanya.

“teuing atuh euy, ari taeun betah kénéh ieu téh! ngan dipangumbaraan aya pagawéan anu kudu diréngsékeun.”

“Oh kitu, cuti wéh heula atuh kang?”, ceuk si Uhro méré saran tidituna mah.

“apan ieu gé keur cuti“

“aéh, enya kétang. Kumaha betah di lembur?, di kota mah teu aya sawah, teu aya gunung nya?,,, raos dimana, di kota atanapi di kampung?”

“ah biasa wéh, memang euy hiji kaayaan tempat téh aya hubunganna jeung rasa betah atawa nyaman, kabungah jeung kasenangan hirup,,,, tapi da tempatna lain di kota lain ogé di kampung, lain di gunung, lain di mol, sumawona di imah mah, lain!!!”

“naha?, nya dimana atuh?”

“tah didinya, dina Pikiran euy! da pikiran ruwet mah kabeh ge kabawa kusut jeung kareunang.”

“aeh, enya kétang,,, hehee”, ceuk si Uhro bari ngaregot cikopina, terus nyambung carita,

“dupi akang tos ngadangu teu acan upami mang Somad nuju kagégéloan ku carios Siliwangi?”,

“Ah, manéh mah angger ari geus ngagosip téh, isuk kénéh ieu téh euy!”

“ih, nyaan ieu mah sanés gosip kang, malah bi Kénoh mah dugika aral mayunan ketakna mang Somad téh,,, hihihiii”

“heueuh, keun baé wéh atuh da éta mah urusan kulawarga manéhna, urang mah ulah sok hayang ngilu nyaho kana urusan batur, napsi-napsi wéh atuh.”

“muhun upami nyalira mah teu nanaon kang, da ieu mah mang Somad kikituan téh seueur réncangna, malihan ceunah mun teu pendak sareng Siliwangi anjeuna mah bade maluruh ayana Nabi Khidir anu misterius. Anjeuna mah badé sujud, badé nyuhunkeun diajarkeun elmu kahirupan ka Nabi Khidir anu teu umum sareng nusanes cara ngajarkeunna.”

“hmm,,, kitu kutan téh? “

“abdi mah moal pipilueun komo ulubiung sareng kumpulan mang Somad mah, margi abdi gaduh kayakinan nyalira anu bénten sareng kelompokna mang Somad anu teu panceg. Abdi badé panceg kayakinan téh hoyong pendak mung sareng Siliwangi hungkul, malihan hoyong guguru ka anjeuna ogé, kang.”, ceuk si Uhro bari ngagorogotan jagong dina leungeuna.

“atuh sarua wé maneh téh jeung mang Somad ari kitu mah, ngan béda jelemana hungkul!, ari manéh geus panggih acan jeung Siliwangi anu ditétéangan teh?”

“numawi teu acan, dalah saurna Siliwangi mah tiasa nunjukeun dimana ayana Nabi Khidir, kang!”

“ah sia mah Ro nyarita téh sok kamana mendi,,,, hahahaa, ceuk saha éta téh?!!”

“saur anu sanés kang,,, hehee. Dupi akang tos uninga dimana ayana?, wartosan abdi kang, hoyong terang.”

“nyaho kasaha?”

“muhun ka Siliwangi!”, si Uhro diukna beuki manco ngadagoan jawaban,

“iyeuh, Siliwangi mah bakal datangna téh ngan dina waktu anu perlu euy, nulungan anu butuh, mantuan anu sarusah tapi ngan anu hadé laku-lampahna, mun datang moal kadeuleu, mun nyarita moal kadengé, tapi bakal ari datang mah!,,,, éta gé ngan kanu rancagé haténa, kanu weruh disemu anu saéstu, anu ngarti kana wawangi anu sajati jeung anu surti lantip pikirna, datangna ngan méré ciri ku wawangi deuleu,,, pon kitu jeung Nabi Khidir, bakal kaluarna gé dina waktu jeung rupa anu teu bisa diramalkeun, manéhna datang jeung indit téh sakarepna!”

“duh, meni sesah ning hoyong mendakan jalmi-jalmi linuhung sareng pinilih téh?”, ceuk si Uhro bari gagaro sirah teu ateul.

“ah teu hésé! ”

“naha teu sesah, kang?, tadi anu disaurkeun ku akang sakitu sesah ditebakna, jaba tiasa ngajangélék  janten rupa saha waé deuih. Kumaha atuh carana supados abdi tiasa ngabéntenkeun yén éta téh Khidir atanapi Siliwangi? naon ciri-cirina kang?”,,,, ceuk si Uhro pinuh kukapanasaran.

“gampang euy, kieu yeuh reungeukeun jeung regepkeun!, pokona satiap aya jelema anu dipanggihan atawa anu manggihan manéh, pék kainyah rengkuh, kudu ajrih hormat kamanéhna,,,, saha nu nyaho salah sahiji diantara maranéhna, anu aya dihareupeun téh nya-éta  anu keur ku ilaing ditétéangan salila ieu.”

“beuh, enya nya,,, hmm”

“lain ham-ham heum-heum,,, pék uyup tah cikopi téh bisi kaburu tiis!”

“hehee,,, siyaap, ditampi kang.”

“tah mun kitu mah, hirup téh kudu bersih pikir. Gening ceuk kolot mah kudu tiis ceuli herang mata sabab tidinya panto asupna sagala paniley. Boh ka budak sumawona ka kolot kudu ajrih!”

“muhun kang, aya oge kasauran ceunah kanu sepuh kedah tiasa ngahargaan, ka murangkalih gé atuh kedah ngajénan.”

“heueuh kitu!”

“numawi sesah kang, sok aya kénéh nyempad kanu sanés abdi mah.”

“lain hésé, acan biasa meureun?”

“kadang abdi gé sok meunteun akang, tapi punten nya,,, akang mah garihal dina nyarios téh,,, hehee”

“Keun baé, da memang sakieu buktina akang mah,,, uyuhan atuh hirup di pangumbaraan puluhan taun  rajeun aya babaturan sadaérah gé sarua benclungna, nyarita gé tara maké undak usuk basa,,, tapi geus atoh sakieu gé, sabab teu poho kana basa indung.”

“muhun kang, da anu penting mah eusi cariosana nya, sanés ku basana,,,”

“ari ngarti mah sukur,,,  anu ngarasa géték jeung ateul kana ceuli téh kusabab jelema geus nempatkeun dirina kana ego-na. Biasa di hargaan, biasa di hormat, biasa diagung-agung ku jalma réa, nyaman dina kaayaanna. Komo lamun aya anu nyarita heug maké bahasa deungeun, geus pasti mumul ngadéngékeunna téh da lain bahasa manéhna, ceunah!.”

“muhun kitu kang, ari abdi mah sanés pédah hoyong di hormat atanapi hoyong dihargaan, ngan asa teu biasa wéh ngadangu anu garihal cariosanna téh komo bahasa deungeun-deungeun mah teu ngartos, janten sok kapiheulaan ku ngéwa sareng teu resep weh. Padahal mah upami diregepkeun cariosanna mah janten kanyaho janten elmu nya kang?”

“pelajaran hirup mah timana wéh, da teu datang ti hiji guru atawa pandita,,, sakabéh anu aya, sakabéh anu nyampak di ieu alam kabéh gé élmu, kabéh gé bisa jadi guru anu méré pelajaran dina kahirupan urang lamun dipaké akal pikirna, éta gé lamun urang sadar jeung menyadarina. Sadar hungkul gé teu cukup lamun teu reujeung kasadaranna.”

“duuh pikiran, kotor kénéh geningan manéh téh karék ku béda basa gé geus mumul narima!!!”,,, ceuk si Uhro nyarita ka dirina sorangan.

pikiran téh lir layar bodas anu salilana ngabentang luas sagala pangarti, bisa ngabénténg jadi hijab sagala kanyaho jeung pangarti, jeung bisa oge ngabéntang jadi navigasi pikeun mere pituduh dina kahirupan.”

“maksadna kumaha kang?”

“Aya sababaraha film di bioskop anu pastina pernah ku urang sararéa ditingali, komo sinétron dina tv mah unggal saban carita diulang ku versi anu béda. Saban waktu barobah ganti pangalaman, ti mimiti carita sedih, senang, perang nepika boborot geutih. Aya ogé carita pikasieuneun anu bisa nutupan mata, nepika carita anu matak jadi buncelik mata. Ti mimiti film pocong, drakula, kolor hejo, aya oge jelema anu bisa itu bisa ieu anu ngaluarkeun ka ahéngan tina élmu/kanyahona. Tapi éta layar teu kapangaruhan saeutik ogé,,, biasa-biasa wéh, sugan nepika sesegrukan lamun pas muter carita sedih, pan henteu nya?”

“hehee, muhun”

“jeung teu ngaluarkeun geutih lamun keur nayangkeun film perang sanajan bedog jeung bedil cing balentarang jeung dar- dér-dor nya?. Teu  ngilu  ngabarakatak lamun maénkeun film bodor, jeung teu ngilu gering lamun dina waktuna maénkeun film anu eusina pinuh kanyeri jeung panyakit. Layar tetep jadi layar bodas anu bersih, najan maenkeun lalakon carita naon bae oge.

“muhun, leres kang.”

“rajeun urang sok ningali kahirupan siga film teh rupa-rupa peran. Aya anu gumbira padahal jerona sedih, aya anu ngobral agama jeung kayakinan tapi can nepi kana intina tina agama atawa ajaran anu kudu jadi kayakinan, aya anu seuseurian tapi jerona pinuh ku kasedih, aya anu katingali beunghar tapi eusina miskin, aya anu katingali biasa-biasa tapi jerona beunghar, aya anu pinuh ku panyakit, emosional, depresi, stress, kabéh lengkep aya,,, ébréh katingali.”

“leres,,, “

“Tah, urang ngan cukup ningali éta cuplikan-cuplikan kahirupan,,, terus leungit. Layar bodas anu teu pernah kapangaruhan ku carita kahirupan nanaon. Tetep layar bodas, tawar, damai, kosong, suwung euweuh nanaon. Didinya pikiran bakal ngabentang pinuh kucoretan warna-warni pikeun pelajaran dina kahirupanna. Sabab ngan ukur anu kosong bisa narima eusi, jeung anu bener-bener kosong bisa narima eusi bari teu mudal.

“Oh,,, muhun“

“lamun geus jadi layar bodas dina ieu kahirupan, jeung bisa ningali naon baé anu katingali ngan saukur background layar bodasna hungkul, éta therapy anu paling sampurna. Intisari obat tina sagala obat.”

 

“tapi pan urang mah sanés tv atawa layar tanceb kang, da puguh gaduh rasa?!”

“bener euy, ngan biasana manusa sok terus ngumbar parasaanna. Lila teuing nyicingkeun éta rasa dina uteukna, teu nyadar lamun hirup terus lumangsung ti detik ka detik jiga rénghapna napas anu teu reureuh satungtung hirup.”

“maksadna kumaha, kang?”

“kajadian anu geus kaliwat anu sakuduna ngamalir dina mangsana, ieu nyangked dina uteukna nepika ayeuna. Malahan aya anu nepika bulan-bulan, aya ogé anu nepikeun ka taunan. Akhirna anu ripuh manéhna sorangan,,, disimpen dina sirah jadi jangar, ditunda dina dada matak eungap, diturunkeun kanu beuteung ngadon ngusial jadi mah (maag)”,,,,

“oh kitu kang?, dikinten panyakit maag teh alatan telat tuang weh?,,, “

“jelema telat dahar/sasarap, akibatna tah asam lambung anu aya  dina beuteungna (usus) teu “digawe” sasuai  fungsina da euweuh kadaharan anu kudu diancurkeun, jadi ngagorogotan dinding lambung, matak karasana jadi peurih. Kitu oge dimana pikiran manéh teu reureuh mikiran pasualan bari loba kahariwang, awak manéh bakal ngarespon jeung bakal naékkeun asam lambung dina beuteung,,, akibatna sarua jeung anu tadi.”

“kitu éta téh? beu, gning panyawat téh disiar kunyalira nya.”

“salain ti éta, kusabab nendeun masalahna lila teuing, dimana ngolébat inget téh jajantungna ratug, anu ahirna aliran darah dina pembuluh darah ka otak beuki dikompa ku jajantung,  jadi wéh darah titinggi,,, hahaha, leuheung lamun teu loba kokotor (toxin) anu asup kana awakna tina kadaharan anu asup ngaliwatan tikorona, pan balukarna jadi matak macét aliran pembuluh darah lamun loba toxin (racun) mah!, Jiga selang anu aya caian, ditengahna aya kokotor anu menetan, terus ku manéh dikompa, lain jadi maju éta caina tapi  ngadon bitu tah selang  téh da macét ku kokotor,,, struk (stroke) mun di manusa mah, pecah pembuluh darah di otak euy, Ro!!!”,,,,

“geningan?,,,,”

“matak aya basa kolot, ulah sok nyiar pipanyakiteun!, sabab panyakit téh teu jauh ti urang, jeung deuih obat na gé aya dina diri urang kénéh.

“kahartos kang.”

“lamun urang salilana aya dina kasadaran hirup, anu jadi koncina ngan kudu  éling kana ringkangna gerak pikir anu baris ngagerakkeun kana ieu tangtungan, waspada kana satiap asupan anu asup kana awak ogé anu ngaliwatan panca indera, rek asupan lahir jiga kahakanan, atawa asupan pikiran (psikis), tah bakal salamet tangtungan euy.”

salamet teh Islam téa kitu, kang?”

“nyao ah,,, kumaha maneh we!”

 

 

#bs

#bray caang, bray naronggéngan

Iklan
Published in: on 22 Februari 2017 at 8:01 am  Comments (2)  
Tags: , ,

kudu SABAR jeung IKHLAS

Oleg: rek kamana ilaing Ro, tanginas isuk keneh ges stil euy???,,,

Uhro: nyeta rek ngalongok anu gering, pan mang Adul teh gering parna !

Oleg: na gering naon kitu?,,,

Uhro: ceuk dokter mah komplikasi GULA MAH KONENG, sagala panyakit terap dina awakna, sukuna oge nepikeun bareulah rorombeheun 🙂
untung weh SABAR mang Adul mah nampa cocoba tinu Maha Kawasa teh, manehna ge IKHLAS nandangan eta panyakit ti Anjeuna (Gusti).

Oleg: Oh,,, sarua atuh mun kitu mah Ro jeung kuring !

Uhro : na gering naon kitu akang???,,,

Oleg: nyeta kuring teh keur dibere cocoba ee rubak terus, tapi keun weh da ieu mah cocoba ti sia Ro ! kuring ikhlas narimana,,, hihihii

Uhro: Harrrr,,, na ari akang jadi nyalahkeun ka kuring??!!,,, nya eta mah kasalahan akang we meureun tina barangdahar anu teu taliti jeung teu waspada, jadi awak anu katempuhan. Ulah GORENG SANGKA ka abdi atuh kang, PAMALI,,,, da kuring mah teu ngarasa nyieun akang jadi mencret !,,, eta mah polah akang we meureun !

Oleg: tah mun kitu mah sia jeung si Adul ge geus DORAKA kulantaran NUDUH, ngan lain ka papada manusa !

Uhro: maksudna?

Oleg: teuing ah, lieur,,,, kumaha maneh we, pikilan olangan :p

*ngaleos ka warung kopi

~BS

Published in: on 2 Oktober 2012 at 1:13 am  Comments (2)  

Kaca Eunteung

Oleg: haram jadol,,, dasar nu gelo! nyaho eta omongan teh ti uing, ayeuna dibalikeun deui ka uing, malik mamatahan deuih,,, nyarita ka uing ulah sok panas baran gede ambek !
dasar solentrang, eh,,, kampret siah !!!,,,

Aki2: kunaon ari ilang oleg? tengah poe ngadon kukulutus kitu,,,

Oleg: eta ki, aya ku teu uyahan manusa teh,,, baheula uing anu mere nyaho, ayeuna manehna make bahasa jeung omongan uing,,, beu ! aya kituna :p

Aki2: nu teu uyahan mah lain nu batur, tapi nu oleg!,,, heuheuheu

Oleg: haaaarrrr,,,?!&%@$#!
*nyaho keur rungsing, deur dipanggihkeun jeung aki2 saliwang aing mah,,,, huhh 😦

Aki: kieu Oleg, regepkeun ieu cariosan,,, “dupi kahirupan urang teh eungteung sanes?”,,, sareng ceunah, “kahirupan dunya teh ngan kalangkang?’,,, naha enya sapertos kitu?

Oleg: enya meureun ki,, hmpura teu tiasa mikir ayeuna mah
*deuh,,, nambah lieur ieu hulu !

Aki: tah saupami urang kantos nyarios kanu sanes, ngandung hartos urang teh keur ngeunteung, ditembongkeun jeung ‘wujud urang’ anu peryogi dilereskeun. Cing emut,,, saupami ayeuna jang oleg ngeunteung dipayuneun kaca, teras bari tutunjuk nyarios kieu kanu aya dina jero kaca,,, eta biwir maneh!!!,,, eta sirah maneh!!,,, seta awak maneh!!!,,, eta cileuh maneh pikarujiten!!!,,, eta leho maneh pikageuleuheun!!!!,,,
kinten2na anu ditunjuk teh saha? dupi anu nunjuk saha atuh jang OLEG???,,,

Oleg: hmmm,,,

Aki2: eta meureun da nyinghareupan eunteungna haoyong katengger, rambut luis, kumis baplang, gaya ku ‘anggean’, gaya ku sapatu sareng sendal kanggo ngalampah,,,
upami nyadar saha anu nunjuk sareng anu nyarios mah ulah kapancing atuh bageur,,, angguran mah perhatoskeun sing telek, apan eta teh kalangkangna HIRUP salira !!??

Oleg: duka atuh ki, nuju males ngemutan, bade obo heula ah.
Hpunten dikantun heula Ki,,, bayyyy!!!!
hihihiii,,,,

Aki2: heuheuheu,,,
*nyaho kami ge oleg, anjeun teh kukulutus 🙂

Published in: on 28 Juli 2012 at 6:17 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

“salamet”

Oleg: Ki, naha enya sadayana manusa CEUNAH baheulana teh geus ISLAM ?

Aki: deuh naha maneh mah ngan nguyeuk we didinya tatanya teh, cing anu rada hese meueusan atuh nanya teh,,, hmm

Oleg: hehee,,, nya hoyong terang we Ki, da saur kaTERANGan kitu, naha enya ???

Aki: oh, jadi rek urang majusi, yahudi, nasrani jeung sakabeh manusa oge ISLAM kitu ?

Oleg: enya, CEUNAH,,, numawi abdi hoyong TERANG Ki,,, 🙂

Aki: Heug ! tapi,,,, kami rek nanya heula ka ilaing, bisi weh pamahaman kami jeung kamu ngeunaan ISLAM beda !

Oleg: deuhhhh eta c aki meni nyebat kamu ka sayah,,, hihihiii

Aki: heuheu,,,
cing ari ISLAM teh naon hartina cu’ ?

Oleg: ari dina artian bahasa urang mah SALAMET/SAMPURNA. upami teu lepat mah kitu Ki,,,
saur ahli agama mah ceunah “al islamu yusalim tasliman” ari ISLAM teh nyaeta SALAMET jeung NYALAMETKEUN.

Aki: heug, terus lamun manusa geus “cicing” didinya bakal kumaha?,,,

Oleg: bakal “rahmatan lil ‘alamin” anu hartosna jadi rahmat keursadayana/sakabeh alam

Aki: tah,,, tah,,, gning geus apal ilaing. naha make jeung nanyakeun ka kami atuh?

Oleg: ih, ari c aki teh kumaha ?,,, pan anu ditaroskeun teh NAHA eunya sadaya manusa teh asalna ISLAM ! pan eta Ki,,,,

Aki: na ari ilaing Oleg,,, make jadi kakecoh ku bahasa deungeun!
nya heueuh atuh sakabeh manusa anu LAHIR ka ieu dunya kabeh ge SALAMET (islam), BUKTIna HARIRUP ! jeung dimana maranehna ngalakukeun kaHADEan dina LAKUna tinangtu bakal jadi ROHMATpikeun sakabeh alam. Naha anjeun “nyieun kotak” anu matak heuleut PIKIR !

apan ari SALAMET teh eta ajaran/laku anu dipikarido ku Gusti lin?,,, darajatna aya di “sisi” gusti lain di sisi manusa, ulah hayang ka ijup ku manusa. Asa aing pang SALAMET (islam)na,,, meni sombong, bari jeung JIWA anjeun teu tenang :p

Oleg: hmm,,, ka ijup teh ka puji sanes ki ?

Aki: HEU_EUH ! rek kumaha SALAMETna lamun JIWA anjeun pakusut alatan ningali (ngaNILEY) wae LAKU batur !
da disebut ieu ajaran teh pikeun NYAMPURna keun ajaran2 anu sejenna, ngandung harti, ieu ajaran teh CAMPURan ti ajaran Abraham (ibrahim), Moses (musa), Isa ! kitu lin ?,,,,

lamun di misilkeun,,, ilaing cu’ make HP blek beri anu CEUNAH pikeun NYAMPURna keun Hp – Hp jadul jiga anu kami,,,
paragi sms-an na nu kami mah di pencet, pan nu ilaing mah cukup ku di ulas, sora-na nu kami mah midi, nu ilaing mah pan poliponik, dina warna-na oge mono krom,,, nu ilaing mah pan geus pul kolor,,, heuheu

ngan jadi ANEH lamun HP anu jadi PANYAMPURna eta teu bisa konek/ngahubungi anu jadul !
meureun ari anu kami mah aya pulsa-an (jiwa) anu bisa ngaluarkeun sinyal ka operator pikeun mancarkeun kanu sejen,,,, anu ilaing mah teu bogaeun pulsa, kadang aya kadang euweuh,,,, *karuuuuunyaaaa,,,,nyaaaaa :p

Oleg : beu ! eta ci aki naha beut jiga sicepot dina wayang terakhirna,,,
hihihiiii

~ postingan fb
komentar 300 langkung

Published in: on 10 Juli 2012 at 6:27 pm  Comments (1)  

gagaro teu ateul

Aki2 : kunaon maneh Oleg pipilueun gegetret sirah?

Oleg : nya pan abdi mah budak keneh, janten sagala tindak tanduk ge kumaha sepuh,,, 🙂

dupi aki kunaon atuh gegetret, naha seueur kotombe sapertos abdi,,, hihihiii

Aki2 : nyeta aki teh rada rieut hulu jang,,, bieu aki tas hanjat ti imah anu tas balik ti Arab,,, CEUNAH ceuk si ustad, lamun eta jelema teh geus jadi tamuNa Gusti ayeuna balik deui katanah air dengan selamat,,,, uhuk,,, uhuk,,, aki masih lieur keneh mikiran eta omongan, ilaing pipilueun kami gegetret !

Oleg : na make kedah lieur sagala Ki, urang siapkeun weeee atuh sagala rupina, ke dimana Gusti na urang Arab datang ka Nagri urang, urang bagjakeun apan didieu mah urang anu jadi tuan rumahna,,,, hihihii

Aki2 : Siahhhh,,, ari nyarita teh sok kamana mendi !!!

Oleg : Kabuuuurrrrrr,,,,,, hihihiiii

Published in: on 10 Juli 2012 at 6:19 pm  Comments (3)  

murid lain guru

Aki2 : kunaon Oleg hulang huleung we bailik sakola teh, lieur ku pelajaran sakola ilaing teh ?

Oleg : eh, Aki ,,,, hehee. nyeta sim abdi teh nuju ngimpleng, dipikir-pikir apan abdi teh keur diajar anu merlukeun niley supados lulus,,,, naha ayeuna abdi janten anu nganiley kanu jadi guru Ki,,, duh 😦

Aki2 : heuheuheu,,, puguh ge sarua, aki ge keur diajar teu mere Niley dina ieu kaHIRUPan teh,,,
naon anu karasa, karampa, kadenge jeung katingali ku aki,,, aki moal mere niley jang,,,, ngan Aki rek nyokot makna/pelajaran tina naon anu asup kana panca indra aki pikeun nyampurnakeun kaHIRUPan aki jeung turunan aki kahareupna.

Oleg : Ohhhhhh,,,,,
(*gagaro bari teu ngarti)

Published in: on 10 Juli 2012 at 6:09 pm  Comments (2)  

ngasah bedog

Oleg : wah,,, wah,,, isuk keneh geus ngasah bedog euy,,, rek tarung jeung saha ??!!,, Hahahaaa

uhro : ah henteu, ieu nuju dirawatan weh kang, da simkuring mah teu gaduh musuh,,,

oleg : laiiiiin,,, bisi weh rek ngajorag anu rek nganyeyeri atawa ngahina ka ilaing, gning teu saeutik babaturan ilaing anu teu resepeun ayeuna mah pedah tara iilueun kana riributan,,,, majar maneh geus teu solider ka babaturan :p

uhro : ah sawios kang, saur sepuh ge dimana aya anu ribut urang kedah “misah”, sanes misah anu nuju ngontab kunapsu, tapi urang anu kedah tiis misahkeun diri, bisi cilaka !
atuh upami aya anu nganyeyeri atawa ngahina teras terasan, nya anggap we urang teh bedog anu nuju di asah atawa dihampelas. pastina manehna bakal ngagores jeung karasa nyeri. Tapi akhirna mah, urang bakal bersih jeung cahayaan jiga ieu bedog,,, sedeng nu kararitu,,, TEU GUNA !

oleg :,,, hmmm

Published in: on 10 Juli 2012 at 6:00 pm  Comments (1)  

someah kasasama

Oleg : Ki pan aki mah tos sepuh, sim kutil teh parcanten ka aki anu tos legok tapak genteng kadek, tos sering nuang angeun hasem sareng nyatrukan uyah ganduan susuguh si nini pan,,,hihhiii

Aki2 : angger ilaing mah ari geus ng-oleg kolot teh,,, sok2 weh rek ngawangkong mah tong loba gulak gilek jiga beuheung si mik tison :p

Oleg : hahhaaa,,, supados teu seurieus teuing weh atuh ki,,, hihihiii

Aki2 : heu-euh kumaha ilaing weh,,, (*rada jaim)

Oleg : kieu Ki,,, abdi teh sok sering ngadangu carios “jalmi2” anu “pangkatna” luar biasa,,, sapertos karuhun anu dipuusti, siliwangi, nabi khidir,, jst.

Aki2 : enya ceunahhhh,,, anu bisa muncul iraha wae, dimana wae, bentuk saha wae pikeun ngadatangan manusa anu baris dibere pelajaran dina ieu kaHIRUPan,,, Da ceunah bakal datang jeung inditna oge teu disangka-sangka, ngan cirina nyatana mere “seungit” (wawangi),,,

Oleg : jadi sesah Ki milarianna nyaaa,,??? 😦

Aki2 : ah teu susah, ceuk aki mah,,, !

Oleg : naha teu sesah Ki?,,, saur aki anjeuna bakal minda rupa janten saha wae pan,,, kumaha abdi bisa apal mun eta anu aya dipayuneun teh anu nuju dupilari ku abdi? sareng naon tah ciri2na,,,?

Aki2 : Gampang jang !,,, satiap jelema anu aya dihareupeun ilaing, urang kudu ajrih. Saha anu nyaho yen eta teh jelema anu keur ku anjeun diteteangan atawa ditungguan tea,,, saur sepuh mah,,, urang teh kedah someah kasasama,,, ka kolot kudu ngahargaan, kabudak kudu ngajenan ! nurunkeun saundak leuwih handap ka EGOan diri,,, nya eta kabeh carita teh sing ngajadikeun kaSADARan dina kaHIRUPan urang.

nya urang babarengan weh jeung aki diajar ka papada HIRUP tea jang,,,

Oleg : oh,,,

Published in: on 10 Juli 2012 at 5:51 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

Oleg ngadunga

Aya hiji pamuda pangangguran anu getol ibadah nepika berang peuting tara tingaleun mamawa tasbe ngagungkeun Gusti-na.
dihiji waktu eta jajangkar teh kasengsrem ku hiji wanoja, nya boga karep hayang jalan2 mawa ulin malem mingguan bebendena.

keur persiapan nke peuting, manehna kokodok kanu saku calana sugan aya duit poho anu nyempil dina saku calana atawa kameja,,, na dimana duit teh nya ?, asa teu nyimpen tapi euweuh,,, *ceuk pikirna

:p

kusabab diteng dina erang2 ge euweuh, rek menta ka kolot era,, nya ahirna manehna leos ka cai terus beberesih, laju asup ka kamarna terus gek diuk mujas medi ka pangeran,,,

untung keur manehna, sabab bisa “ngobrol” jeung Gusti-na

eusi obrolanna kurang leuwih jiga kieu :

Oleg : Gusti,,, abdi teh jalmi miskin ku harti anu tuna ku harta, bade aya pitaroseun ka pangersa Gusti _/\_

Gusti : hmm,,, terus !

Oleg : sakumaha lamina ari sajuta taun mungguh Gusti ?

Gusti : Sajuta taun keur maraneh, samenit mungguh kami !

Oleg : oh muhun, dupi artos sa triliun sakumaha pikeun Gusti ?

Gusti : sa triliun saperti saperak pikeun aranjeun !

Oleg : nun Gustiiiii,,, mugia kersa masihan sa perak we kanggo simkuring malem mingguan enke wengi,,, *bari ngalengis

Gusti : Heug,, !!! Dagoan we samenit ku anjeun !

oleg :,,,, ??!!&@%$#!???

Published in: on 10 Juli 2012 at 5:47 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

tukang he’es

Oleg: lain euy, jiga anu enya weh biaeu tah anu ceramah di masigit, eta hohoak ka setan nitah dilawan ceunah,,, !

uhro: beu !,,, kutan, kitu nya ?,,,

Oleg : euhhhh,,, da sia mah da ngadon hees kamasigit teh, lain ngareungeukeun ceramah !

Uhro : nyeta teu kiat kang, meni tunduh kacida, ari tos gek calik di masigit teh,,, hehee

oleg : kieu euy caritana mah,,, ceunah tadi ceuk si ustadz teh, bahwa dina diri urang teh aya maling anu KUAT anu osok marengan jiwa pikeun nguji dina kahirupan urang,,, anu rek nyokot kateguhan kayakinan urang ku cara mere kasieun, was2, hoream jeung sakabeh kaambek jeung kakeuheul,,,

Uhro: Hanjakal kuring sare kang, jigana rame tah carita si ustadz teh,,,

Oleg : bongana sia mah beut he’es wae gawe teh atuh. cing ari ceuk tukang hees kumaha tah cara ngalawanna? aing mah geus di bere cara ku si ustadz tadi di masigit,,, !!!

uhro : ari saur simkuring mah gampang kang, da sadayana maling mah intina hayang lebet ka jero bumi anu aya eusian,,,

Oleg : maksudna ??!!!,,,

Uhro : langkung getol urang didamel, langkungi kiat urang ngompa sumanget, langkung teguh kayakinan kaimanan urang, langkung kuat oge manehna ngupayakeun ngadobrak sagala pertahanan urang,,,

oleg : hmm,,, heueuh euy kaharti,,, terus !!

Uhro : ari saur simkuring mah, manehna sayaktosna LEMAH,,,

Oleg : ah sia mah sok nyanyahoanan we,,, ceuk si ustadz oge KUAT nyaho !

uhro: margi kieu kang, upami eta dianggapna UJIAN, da pasti sagalarupi oge anu diujiankeun mah sabanding sareng kamampuhan urang, tapi nyakitu tea,, upami teu taliti mah urangna, kirang2na mah bakal kajebak kana pola sareng strategi anu lepat,,, sareng justu tiasa ngajantenkeun urang beuki lemah,,,,

Oleg :,,, GELOOOOO,,, ieu tukang he’es nepi kadieu ngimpina,,,gkgkgkkk,,, heueuh,,, terus kumaha euy,,???

Uhro : upami urang keketeuyeupan nyandak peso, cirikeun sareng kanyahokeun yen “simanehna” teh bakal nyandak bedog anu, kitu oge pestol,,, manehna bakal nyandak bazoka,,,, naon wae anu dicandak ku urang sareng anu disiapkeun pikeun ngalawan anjeuna, tah anjeuna mah langkung siap oge 🙂

oleg : beu,,, ! jadi kudu kumaha atuh euy ketak urang teh ???,,,

uhro : kieu kang,, saleresna anu diperyogikeun sareng anu kedah dilakukeun teh nyaeta ngaHIRUPan lampu sa CAANG-CAANG na. margi, manehna teh pan anu ngahuni kegelapan (poek),, pasti manehna bakal SIEUNeun tah ku CAHAYA mah,,,, hehee

oleg : kela euy,, ku aing can kaharti,,,, !!!

uhro : lah dipercaya teuing atuh kang pirakadar tukang he’es, ULAH diPIKIRan komo diSADARi,,, hayu ah, urang kasab deui angguran mah 🙂

BS

Published in: on 10 Juli 2012 at 5:20 pm  Tinggalkan sebuah Komentar