Kidung Nagara

sampurasun,

Awitan kidung pamulang kidung Nagara
Amit amit panguasa amit
Bukti katampi asal hurip mahluk kabeh kudu hurip
Asal mahluk kabeh kudu babarisan
Tanpa bukti pangiring kidung Nagara
Selenting bawaning angin, seredet bawaning rasa
Bukti asal alam sipat Nagara
Sipat asal bumi alam sakti
Bumi suci meleg badan sampurna
Kidung bumi bapa langit nampa tetes kirim nyawa
Tanda sipat bakal ciri
Pangiring kidung nagara
Kidung sakti titipan asal
Asal cai mahluk kabeh kudu balik deui ka asal cai
Asal cai, asal seuneu, asal bumi, asal angin
Pangiring kidung Nagara
Awitan kidung pamapang – mapag nyawa
Papag sakti kidung nagara
awitan kidung asal lemes kabeh kudu lemes
asal takluk – kabeh mahluk kudu takluk
asal lemah – kabeh mahluk kudu lemah
asal gagah – anu salah kudu rebah
asal bener – kabeh mahluk kudu bener
asal sakti – kabeh mahluk kudu sakti
lamun hirupna teu taliti
kabeh mahluk kudu mati
pangiring kidung nagara
lemah punjeng sakti alam pangbinasakeun
kidung pangiring giring
sukma mulia digarba ingsun, ingsun lemah,
ingsun kirim sukma panguwasa garba
garba sujud mulih ka asal, asal rupa sipat jeneng
jeneng manungsa asal monyet kudu pulang ka monyet
jeneng manungsa asal sipat macan kudu pulang ka macan
jeneng manungsa asal sipat kucing kudu pulang ka kucing
jeneng manungsa asal sipat kambing kudu pulang ka kambing
jeneng manungsa asal sipat buaya kudu pulang ka buaya
jeneng manungsa asal sipat kebo kudu pulang ka kebo
jeneng sipat manungsa rupa asal binatang, sato hewan, ti cai,
ti jalan, ti tegalan kudu balik deui ka binatang, ka sato, ka hewan,
ka gunung, kacai, ka jalan, ka tegalan.
pamulang panggetar bumi
pamulang keun sipat kidung nagara
asal binatang kudu jadi binatang
satetes cai asal, cai herang, sampurna asal binatang

hung, ahung !!

Iklan
Published in: on 4 Desember 2010 at 12:38 pm  Comments (12)  

KIDUNG CUKCRUKAN

 

 

Nyukruk galur ti karuhun

Mapay lacak anu baheula

Nyambung kabalarea

 

Titinggal nini aki

Urang islam kudu asli

Gambaran siloka diri

 

Hirup ulah kajongjonan

Mawa diri sing taliti

Satincak make pikiran

Pikiran jalan dituduh

Nuduhkeun diri sing lilir

 

Hahalang lugay disinglar

Lamun haying salamet diri

Didunya ukur ngumbara

Peupeujeuh sing repeh rapih

 

Repeh rapih jeung sadapur, sakasur, sadulur

Ancur rubang ngajadi hiji

Ngahiji ngajadi dulur

Sadayana mahluk gusti

 

Kedalkeun katineng urang

Ka ibu sareng ka rama neda ka maha kawasa

Neda agung cukup lumur neda jembar pangaksami

Wireh ayeuna sim kuring ngidung nu panganggeusan

Amin ya robbal alamin

Mugi gusti nangtayungan ka gusti nu maha suci

(ka makhluk nu di alam rame)

Published in: on 4 Desember 2010 at 12:36 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

pupuh sunda

1. Pupuh Asmarandana

Watek Pupuh:
Ngagambarkeun rasa kadeudeuh, kaasih sareng kanyaah
PIWURUK SEPUH
Laras Salendro
Pupuh Asmarandana
Ngariung di tengah bumi
Pun biang sareng Pun Bapa
Jisim Abdi diuk mando
Husu ngupingkeun pituah
Piwejang ti anjeunna
Pituduh laku rahayu
Piwejang sangkan Waluya

Guru Wilangan/ Guru Lagu
81, 8a, 8o/e, 8i/a, 7i/a, 8u, 8a
Padalisan: 7

2. Pupuh Balakbak

Watek Pupuh:
Ngagambarkeun heureuy atanapi banyol tapi bari sopan
DAYEUH BANDUNG
Laras Madenda
Pupuh Balakbak

Dayeuh Bandung kiwari teuing ku rame, araheng
Gedong-gedong pajangkung-jangkung wangunna, alagreng
Tutumakan-tutumpakan balawiri lalar-liwat, garandeng

Guru wilangan/ Guru lagu:
12+3e, 12+3e, 12+3e
Padalisan: 3

3. Pupuh Dangdanggula

Watek Pupuh:
Ngagambarkeun kabungahan sareng kasugemaan
MILANG KALA
Laras Mataraman
Pupuh Dangdanggula
Dinten ieu estu bingah ati
Ku jalaran panceg milang kala
Kenging kurnia ti Alloh
Rehing nambihan umur
Tepung taun umur sim Abdi
Heunteu weleh neneda
Ka Gusti nu Agung
Malar umur teh mangpa’at
Tebih bahla turta pinarinan rijki
Sumujud ka Pangeran

Guru Wilangan/ Guru Lagu:
10i, 10a, 8e/o, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a
Padalisan 10

4. Pupuh Durma

Watek Pupuh:
Ngagambarkeun nu gede harepan
LEMAH CAI
Laras Pelog
Pupuh Durma
Nagri urang katelah Indonesia
Di riksa tur di jaring
Sumirat komarana
Berkahna Pancasila
Ageman eusining nagri
Yu sauyunan
Ngawangun lemah cai

Guru wilangan/ Guru lagu:
12a, 7i, 6a, 7a, 8i, 5a, 7i
Padalisan: 7

5. Pupuh Gambuh

Watek Pupuh:
Ngagambarkeun kanyeri, kasusah, kasedih
KADUHUNG
Laras Pelog
Pupuh Gambuh
Kaduhung sagede gunung
Kuring sakola teu jucung
Lalawora resep ulin
Hanjakal tara ti heula
Ayeuna kari peurihna

Guru wilangan/ Guru lagu:
8u, 8u, 8i, 7a, 8a/u, 8a/0
Padalisan: 5

6. Pupuh Gurisa

Watek Pupuh:
Ngagambarkeun jelema nu ngalamun atawa malaweung
SI KABAYAN
Laras Salendro
Pupuh Gurisa
Si Kabayan lalamunan
Pangrasa bisa nyetiran
Motor atawana sedan
Poho keur eundeuk-eundeukan
Na dahan emplad-empladan
Gujubar kana susukan

Guru wilangan/ Guru lagu:
8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, (+8a, 8a)
Padalisan: 6 atawa 8

7. Pupuh Juru Demung

Watek Pupuh:
Ngagambarkeun bingung ku kalakuan sorangan
ADIGUNG
Laras Pelog
Pupuh Juru Demung
Lolobana mungguh jalma
Embung hina hayang agung
(Embung hina hayang agung)
Hayang hirup mukti
(Hayang hirup)
(Hayang hirup mukti)
Tapina embung tarekah
Tinangtu mo bakal nanjung

Guru wilangan/ Guru lagu:
8a, 8u, 6i, 8a, 8u
Padalisan: 5

8. Pupuh Kinanti

Watek Pupuh:
Ngagambarkeun nungguan bari pinuh pangharepan sareng kanyaah
KANYAAH INDUNG
Laras Salendro
Pupuh Kinanti
Kanyaah indung mo suwung
Lir jaladri tanpa tepi
Lir gunung tanpa tutugan
Asihna teuing ku wening
Putra teh di dama dama
Di anggo pupunden ati

Guru wilangan/ Guru lagu:
8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i
Padalisan: 6

9. Pupuh Ladrang

Watek Pupuh:
Ngagambarkeun nu resep banyol bari nyindiran
MOKAHAAN
Laras Pelog
Pupuh Ladrang
Aya hiji anak bangkong leutik
Mokahaan
Maksudna ngelehkeun sapi
Nahan nafas antukna bitu beuteungna

Guru wilangan/ Guru lagu:
10i, 4a, 8i, 12a
Padalisan: 4

 

10. Pupuh Lambang

Watek Pupuh:
Ngagambarkeun nu resep banyol tapi banyol nu aya pikiraneunana
WAWANGSALAN
Laras
Pupuh Lambang
Dialajar wawangsalan,
saperti tatarucingan,
Cik naon atuh maksudna,
teangan naon wangsalna,
gedong ngambang di sagara,
Ulah kapalang diajar,
keuyeup gede di lautan,
kapitineung salawasna

Guru Wilangan/ Guru Lagu
Padalisan:

 

11. Pupuh Magatru

Watek Pupuh:
Ngagambarkeun nu sedih, handeueul ku kalakuan sorangan, mapatahan
KASAR-LEMES
Laras
Pupuh Magatru
Dupi irung lemesna teh nya pangambung,
Pipi mah disebat damis,
Upami buuk mah rambut,
Ceuli sok disebat cepil,
Kasarna angkeut mah gado

Guru Wilangan/ Guru Lagu
Padalisan:

 

12. Pupuh Maskumambang

Watek Pupuh:
Ngagambarkeun kanalangsaan, sedih bari ngenes hate
BUDAK HARAK
Laras Pelog
Pupuh Maskumambang
Anak manuk dikatepel budak harak
Jangjangna geutihan
Rek hiber teu bisa usik
Duh manusa kaniaya

Guru wilangan/ Guru lagu:
12i, 6a, 8i, 8a
Padalisan: 4

 

13. Pupuh Mijil

Watek Pupuh:
Ngagambarkeun kasedih tapi bari gede harepan
NUNGTUT ELMU
Laras
Pupuh Mijil
Najan cicing nya di tepiswiring,
kade ulah bodo,
Kudu tetep nungtut elmu bae,
sabab jalma nu loba pangarti,
Hirup tangtu hurip,
mulus tur rahayu

Guru Wilangan/ Guru Lagu
Padalisan:

 

14. Pupuh Pangkur

Watek Pupuh:
Ngagambarkeun rasa ambek nu kapegung, nyanghareupan tugas nu beurat
KA SAKOLA
Laras
Pupuh Pangkur
Seja miang ka sakola,
rek diajar nambahan elmu pangarti,
pigeusaneun bekel hirup,
sabab mungguhing manusa,
kudu pinter beunghar ku elmu panemu,
komo jaman pangwangunan,
urang kudu singkil bakti

Guru wilangan/ Guru lagu:
Padalisan:

 

15. Pupuh Pucung

Watek Pupuh:
Ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan, atawa keuheul kulantaran teu panuju hate
TATAKRAMA
Laras
Pupuh Pucung
Mangka inget tatakrama sopan santun,
tanda jalma iman,
Nyarita jeung amis budi,
da basa mah lain barang anu mahal

Guru wilangan/ Guru lagu:
Padalisan:

 

16. Pupuh Sinom

Watek Pupuh:
Ngagambarkeun kagumbiraan, kadeudeuh sumanget
TATAR SUNDA
Laras Madenda
Pupuh Sinom
Tatar Sunda estu endah,
lemah cai awit jadi,
sarakan asal gumelar,
amanat Ilahi Robbi,
titipan nini aki,
wajib dijaga dijungjung,
basa katut budayana,
padumukna luhung budi,
insya-Allah tatar Sunda karta harja

Guru wilangan/ Guru lagu:
8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a
Padalisan: 9

 

17. Pupuh Wirangrong

Watek Pupuh:
Ngagambarkeun nu kawiwirangan, era ku polah sorangan
SIEUN DORAKA
Laras Madenda
Pupuh Wirangrong
Kuring moal deui-deui,
Gaduh panata nu awon,
Ngabantah nu jadi indung,
Sieun dibendon ku Gusti,
Kawas Dalem Boncel tea,
Doraka ti ibu rama

Guru wilangan/ Guru lagu:
Padalisan:

Published in: on 30 Juli 2010 at 2:06 pm  Comments (2)  

KIDUNG PADARINGAN NYAI CINGKRIK

Bismillah ngawitan ngidung

Muji syukur ka Hyang Agung

Ka ibu Sri putri anu luhung

Putra putu nyuhunkeun pitulung

Cukup sandang pangan ti indung

Ibu sri ratu pohaci anu agung

Pamupuk ratu anu geulis

Incu putu ulah pais

Cinta abdi jeung anu geulis

Nu geulis sumangga niis

Kandang rasa raga kaula

Kandang sari budi kaula

Budi manis jeung nugeulis

Sasarengan sami niis

Nitis suci jeung nyai sri

Nitis raga pangawasa

Nitis jiwa sareng raga

Nitis rupa sareng nyawa

Jaya anjeun jaya kaula

Rasa jaya pangawasa

Nyata gusti anu kawasa

Nyata wujud raga salira

Patuh rawuh moal jauh

Betah kami dinu sepi

Sepi suci diasuh ku kami

Moal kurang sandang pangan

Aing nyaho kanu nyaho

Ulah sieun teu mikapoho

Ulah sieun hanteu ngejo

Da kami teu mikapoho

Maneh pastina dipuuk

Kami pasti dipupuk

Naga sari pasti numpuk

Kadaharan pasti numpuk

Ngalumbuk tinu geulis

Welas asih, welas asihna tinu geulis

Jalmi anu sadar narima

Daek cicing ditempat maneh

Kami sudi rek ingkah

Nyata anjeun the rendah

Atuh kami moal nilar

Nya maneh moal kena ku lapar

Langgeng maneh the ginanjar

Amanat ka sadayana nu ngarti

Incu putu anu narima bodona

Amanat ti ibu ti kanjeng rama

Ulah kabawa ku sakama-kama

Ibu nu geus diciptana

Narima tanaga sareng rasana

Rasa kabeh manusa angu ngarti

Ka ibu anu teu ngandung

Ka rama anu teu ngayuga

Ka rama ratu safaat

Ka ibu sanghyang Sri

Ya Alloh Ya Rosululloh

Alhamdulillah sami Allohu

Tutup bayu sampurnaing nafsu

Tetep iman ing syahadat

amin

Published in: on 16 Juni 2010 at 9:38 pm  Comments (2)  

KIDUNG PANEDA

 

Sampurasun ,,,

 

run turun ingsun gumulung
sumilir gilirna wanci
ngalanglang ngacacang mangsa
ngalingling alam kiwari
ngalanglang alam ayeuna
rep sirep neda ti gusti

nya ingsun bayu rahayu
bayu mulus bayu asih
bayu pangauban jaman
bayu sajatining manik
nya ingsun langlang buana
pangauban seuweu … siwi

pangeran galur galunggung
anaking mangka caringcing
ngambah jagadna manusa
didinya ayana harti
didinya ayana ucap
pibeukeuleun hirup hurip

sasaka pusaka karuhun
dangiang putra kawali
pangauban pajajaran
panceg pangara dina adil
teuas jeujeur leuleus useup
padika ngaheuyeuk nagri

dina langkah aya tangtung
tangtungan diri pribadi
ulah gedag kupanggoda
tengetkeun gilirna wanci
lalakon pangreka jaman
sembaheun alam kiwari

ulah ngukur kuwung-kuwung
endah rupa-rupa jirim
adegan manawi purba
bibit pamelar sakti
wibawa ucap parentah
sakti dina darma bakti

 

~ r a h a y u ~

 

.

Published in: on 12 April 2010 at 1:53 am  Comments (1)  

Kidung Banyu Suara

Banyu suci anu gumelar
banyu suci tungtung hiji
banyu ratu cahya suci
nu ngawujud di bumi alam
nyata manusa katembongna

metu banyu ti talaga
metu banyu ti dada
rawuh banyu ti kanikmatan
rawuh suci nyai sri tambah lapar

sumur tilu anu nungku
sumur dua anu nyata
sumur hiji anu nyata
sumur bukti raga suci
anu wahwuh ka gusti
nu kasebutna diri

nyata banyu teh ngabayu
nyata hirup raga aya
nyata rasa ku pangawasa
nyata banyu aya di raga
banyu latif anu sumerep
banyu kasar anu katinggal

anu tiasa manjing suara
anu ngancik dina rupa
rupa banyu adegan salira
jaya banyu adegan salira
kuat banyu adegan salira
awas banyu paninggal sarira

pangrungu banyu ceuli sarira
kahayang banyu sir sarira
aya banyu diraga sarira
pangeusi banyu aya diraga sarira
wujud banyu wujud sarira

subur nagasari bukti
subur raga pangawasa nyesa
subur raga jaya jadi mustika
subur raga manusa suci
subur mustika mangsa
subur raga pasti suci

anu aya dina raga pasti
banyu suara anu pasti
henteu kurang sandang pangan
tetep langgeng aya nganteng
cahaya utusan anu manteng

manteng langgeng sakabehna
ngawujudkeun di bumi langitna
nu nyumponan raga wujudna
diri jadi ratuna
sakumna hayang miluna
jadi ngawujudkeun bengharna

kuayana banyu suara
ciri timbul ratu sunda
nu kasebut tibaheula
rek timbul ratu sundana
banyu suara anu bebeja

timbul ratu sunda asalna
anu aya titadina
ieu nyaho rek kaluarna
suara ratu rek nakon
ka sakabeh jalmana
nya nanya usul asalna

mun maneh asal timana
naon anu dibawa kumaneh
naon papakeeun maneh
naon rek dipake kumaneh
jeung saha ari maneh
mana sajatina maneh

anjeun agama naon
naon anu dijenengkeun agama
timana asalna agama
saha nu mawa agama
ayeuna agama aya dimana
kumaha ari rupana agama

sabalikna ari agama
mana dirina agama
iraha maneh beragama
mana tangkalna agama
mana dahanna agama
mana akarna agama

naon anu disebut agama
sabaraha dahanna agama
jeung naon ari rantingna agama
mana daunna agama
jeung mana kembangna agama
mana buahna agama

kumaha rasana agama
jeung kumaha wujudna agama
aya anak anakna agama
jeung aya incuna agama
mana anakna agama
jeung mana wujudna agama

jeung wawuh maneh ka agama
jelas pasti jadi ratu sunda
nu rek nakonan ka jalma
cirina ieu banyu suara
suara ratu sunda arek nakon
rek nakonan rek nakonan

nujadi bukti pertakonan
suara ratu sunda geura takon
sakabeh umat ditakon
salah ngajawab pertakonan
pasti diancurkeun kapertakonan
moal bisa kan ngabohongna

jawab salah pasti teu genah
ditempatkeun dinu tengeunah
sabab perjawaban teu meureunah
ratu sunda lain teu nyaah
maneh ngarasa jauh jeung maneh
perjawaban maneh salah

lamun maneh jeung maneh
atuh ngajawab atuh ngajawab
moal salah maneh kitu
teu wawuh kana adegan maneh
anu dibawa kumaneh
pasti maneh moal genah

mun maneh wawuh kamaneh
pasti maneh menang genah
da nyaho maneh ka maneh
pertanyaan moal salah
da nyaho wujud maneh
ngan maneh ka maneh

tah ieu anu disebut banyu suara
raga suci mawa kamana
ratu sunda nu rek nyuara
kasakabeh anu didamelna
aya wujud pertakonan
masing caringcing ti ayeuna
keudah ati-ati jeung eling ti ayeuna

pasti jumenengna suara
raga suci mawa kamana
nuhun suci pasti adilna
kumaha bae kahayangna
pasti dilaksanakeunana
suara jawabanana

da wujud adil suci suara
raga suci mawa hukumanana
wujud rupa pasti nakon
wujud kum suci anu bakti
anu bisa anu apal kudrat pasti

Published in: on 9 Maret 2010 at 11:34 pm  Comments (2)  

Sewakadarma

 

 

Ini kawih panyaraman

Pikawiheun ubar keueung

Ngarana pangwereg darma

Hawakaneun sang sisya

Nu huning sewakadarma

 

Anaking mulah mo yat-yatna

Reungeu sabda sang pandita

Ingetkeun hayuwa lali

Teher nging ngenak-ngenak rasa

Ngarana ngapakeun tali

 

Ingetkeun na dasa sila

Iseueuskeun na panca sakit

Iyan ta ningkahkeun raga

Mayahkeun sarira

Ngalekaskeun suku tangan

 

Suku milang awak urang

Lamun salah lengkah

Eta matak urang papa

Leungeun lamun salah cokot

Eta matak urang papa

Ceuli lamu salah denge

Eta matak urang papa

Panon lamun salah jeueung

Eta matak urang papa

Irung lamun salah ambeu

Eta matak urang papa

Sungut lamun salah hakan salah inum

Manguni salah nu sabda

Lamun sabda teutuhu

Lamun lain sabda jati

Lamuna hamo rahayu

Lamun tiis bawana

Eta nu disalahkeun

Nu maka papa kalesa

Sanyarah na angen-angen

 

Sapamilang pengeusi raga

Nu dipiawak sarira

Eta nu matakak malalat

Eta nu ngindit ngarampid

Nu maanan kana kawah

 

Lamun salah di kreti

Hala hedap hala tineung

Hiri dengki kasakalih

Makeya neluh ngaracun

Ngagunaan mijaheutan

Sakara ning hedap dusta

Mati-mating na wong sadu

Ja barya hanteu dosa

Sinengguh inyana dusta

 

……..

 

Utun anaking sumangir

Mulah mo yatna-yatna

Anaking sewa sogata

Ayeuna datang ka mangsa

Ketepi ma sandi pati

Datang ka salaka hurip

Kajeueung kingkila

Anggeus awas na kapramanaan

Kadenge antag-antagan

Kingkila buyut dek mangkat

Nu dek ninggalkeun kahanan.

 

Dora sanggeus dibukakeun

Jalan anggeus dicaangan

Mulah sawah geuning bijil

Sora dora larangan

Samecat sanghyang atma

Sadeuri sanghyang hurip

Lungga sanghyang premana

Moksah aci wisesa

Maka ti sarira

Anggeus di ranti kurungan

 

Lunyay betan demas pindah

Betan kunang-kunang leumpang

Kadi kuwung-kuwung metu

Betan panah ka luhur

Betan sekar pamujaan

Betan katumbiri jadi

Kadi bulan ngagantaran

Betan panonpoe sabijilna

 

Hanteu nu diheureuyanan

Na msuh anggeus kalalar

Kaliwat reya nu kawah

Anggeus kaleumpangan

Kapungkur batu kacakup

Sang Yama tesa sumembah

Nyeueung atma ngalalar

Katon sakti di nyimbah wasa dora

Kala magahan jalan kana kasorgaan

 

Tuluy nyorang beunang nyayu

Tajur pinang

Kumara sinar hanjuang

Sasipat mata handeuleum

Salaput beuheung tatali kayu widuri

Manyara deung kembang bulan

Wera tumpang wera lancer

Kembang soka kapuracata

Kembang tere rane

Jahe singungu hanoja

Dilem padma putih

Mendadaki kembang susun

Kembang menur kembang bunga pala

Dara puspa kembang puspa gading

Malati kembang huru kajut

Kembang dongdoman

Kembang teleng bunga hireng

Kasumba deung kapuracata

Deung kembang jaman katilu

Ki saruni keling kembang cina janaraya

 

Geura salin papakeyan

Panganggo yeuh boeh rampes

Ragala boeh larang

Disasarah pipinggir taluki renggi

Rawito waya sinbur sinyaja

Disebutkan jamar tali katela

Dikeris rusa malela

 

Beuteung reueus ku sakitu

Bogoh ku nyeuseupan inya

Nyeuseup sarining kembang

Udana bangbara tunggul

Seyahna bangbara kumbang

Paktisori jaga ma di dewa

Engang deung tiwwan

Sireupeun deung teuweul kaak

Seyahna ku sorana

Sada haja-haja nu becet

 

Kapisarengseng kapicengceng

Kapiroel kapigimba

Kapicengcang kapibarung indung singgul

Larina karasana

Kasidi sabwana magawa hayu

Sedahan marepehan ti kayanangan

 

Lamun barta di tihang beusi

Ditelar ku purasani

Dipamikulan ku malela

Dilayeusan teja putih

Diwilahan tambaha sukla

Dihateupan ku salaka

Dituruban ku pirak kapas

 

Dililinggaan ku manik

Diukir ditiru kembang

Mitumpang meru kacana

Diukir dinanangankeun

Kaluhur naga palayu

Kateyoh naga puranteng

Ditengah naga patengteng

Merak ngigel dipuncakna

Eunteup gawa until saka

Dipiwastan demas kolot

Disareyan ku panamar

Dijeujeutan demas ngora

Ditatapkan cundiga

Dibalay kadi kapintas

Dipipinggir rustalisan

 

Anggeus uga kalambar

Diuk dipalangka demas

Saraga beunang ngalukis

Dikasuran kamogiti

Dikasangan boeh larang

Kulambuna lungsir keling

 

Nanggapan sada canang

Sada gangsa tumpang kembang

Sada kumbang tarawangsa ngeuik

Sada titilaring bumi

Sada tatabeuhan jawa

Sada gobeng direksa calintuh di anjung

Sada handaru kacapi langa

Sada keruk sagung

 

Beuteung bogoh ku sakitu

Tapak sapu beres keneh

Barentik marat nimurkeun

Manah pupus ku tikukur

Manah saar ku titiran

Maryagat ku tapak jalak

Dyawuran kembang ungra

Misanak jati rupa

Kalumbi lungsi dewangga

Beunang nyulam ku haremas

 

Anggeus salin papakeyan

Rampes beunang babasahan

Titip linyih huis damis

Dadar lesang

Haji pantes listuhayu

Mahardika ngalagena

Durgahena maragancayan

 

Anggeus mulih jati rupa

Muliya teja madilah

Kaminyar teu kapademan

Sakitu eta byaktana

Nu tuhu mangun hayu

Laksana miguna tapa

Nuturkeun saur nu tuhu

Mapay sabda nu bisa

Kena tutur kawastwanana

 

Tembey datangna prabeda

Nu ngagogoda bancana

Datang pwah wedadara

Deungeun pwah widadari

 

 

Anaking sanghyang atma

Ulah tadi teuing eureun

Sugan aya kamalinaan

Sugan kabawa jeueung

Sugan kabawa ku denge

Tutur tutur aja lali

Inget-inget haywa lupa

Kena ku panyasarkeun

Sanembal sanghyang atma

 

Samapun teuteuleu amat

Da ing can lamuning daek

Ja nyaho inya naraka

Ja ngagawa tresna keneh

 

Nu nyarek henteu didenge

Nu migi teu dipitineung

Tonggoy kana pilaloan

Mo lipi dina husireun

Mawa na tineung sorangan

Malikan katumbiri

Malikan katumbiri

Tuluy kana kuwung-kuwung

Nyaleket di panonpoe

Naglalar ka teja mentrang

Nojerkeun batu pratiwi

Ngarapet taraje demas

 

Datang ka wekasina sabda kasuniya

Lawan taya heuleut

Beurang lawan wengi

Datang ka bwah tingkah

Eta kasorgaan

Jawawuwa tingkah papa sangsaraan

Liwat sadu undak ti inya

Datang kana manarawang

Katenjo para dewata

Gunung Kendan Medang Menir

Palungguhan para batara.

 

Di timur Batara Isora

Kahyangan pirak putih

Tihangna perak di ukir

Bahana pirak sagala

Dihateupan pirak cina

Dituruban ku pirak

Dililinggaan ku manik

Disareyan pirak malaka

Didingding ku pirak keling.

 

Imah manik dikarancang

Warnanan ukir-ukiran

Direka ditiru kembang

Kahanan Hyang Isora

Husireun nu ngawerati

Dinya kasorgaanana

 

Ti kaler Batara Wisnu

Kahyangan miru hireng

Tihangna beusi diukir

Bahana beusi sagala

Dihateupan beusi cina

Disarean ku malela

Didingdingan ku beusi kuning

Lilinggana beusi panamar

Diukir bahana manik dikaranycang

Warnana ukir-ukiran

Diukir ditiru kembang

Kahanan Batara Wisnu

Husireun nu rampes twah

Dinya kasorgaanana

 

….

 

Anaking sanghyang atma

Manah cunduk mo dyajak

Manah mo di undang

Nu tuhur teher laksana

 

Teher herang tineung

Manah cunduk kana panuhun

Manah datang kana tangkal

Manah nepi kana jati

Manah deukeut kana anggeus

Datang ka ambu ka ayah

 

Suka tanpa balik duka

Wareg tanpa balik lapar

Hurup tanpa balik pati

Sorga tanpa balik papa

Hayu tanpa balik hala

Nohan tanpa balig wogan

Moksa leupas tanpa balik wulan

 

Twatwag ka jati niskala

Luput ti para dewata

Leupas ti sanghyang

Tan hana kara

Lenyep anyara cintya

Kena rampes tanpa denge

Kena suwung tanpa wastu

Ka nu lengis tanpa kahanan

Deung alitan

Hanteu pati dipiganal

Hanteu kasampak di luput

Hanteu pabaur

Hanteu dingeunah dicandu teka

Hanteu barayana hanteu deungeun

Sarwa tunggal wisesa

 

Nu maca inya

Ulah dipipanaswasan

Reungeukeun teher rasakeun

Picarek teher turutan pun

 

Atma milang sinurat ring merega

Paying beunang numpi

Di Gunung Kumbang pun

Barur Ni Teja Putu Bancana

Tilas sandi ti Jenggi

Pangwedar beunang buyut Ni Darwit pun

 

Sangakwakwana mahala ka ing

Lempurang dening sasaur

Uraceuk loter

Kadinya lacakeun yuyu cina

 

Carita bisi kurang wuhana

Leuwih longana

 

Lamun batri sasanga mancal luhur ma

Ya tanpa milih tan sinungan pun

 

Sambat aing nama Siwaya

Da ngemis gamut wirahana pati

Pantang panting sarasoti

Nanu hamas haba jaja pun,,,

 

pun ampun paralun,,,

 

_/\_

Rahayu

Published in: on 21 Februari 2010 at 5:29 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

KIDUNG MAPAG PADJADJARAN PAKEUN HEUBEUL JAYA DINA BUANA NANJER NAJURIN

PEPELING

DIRARAMPA DILELEBAH
NYOREANG ALAM KATUKANG
PAINGAN CEUK JURU PANTUN
JAMAN PAJAJARAN MURBA

SOK RAJEUN KAMEMELANGAN MIKIRAN DIRI PRIBADI
TIMANA JEUNG REK KAMANA CENAH HIRUP MUDU MURID

WALUYA LAHIR JEUNG BATIN NYAHO NU BENER NU PALSU
GUSTI …..

NGAN HESE NEANGANANA
SOK INGGIS SALAH PANGGIH
PALANGSIANG-PALANGSIANG
BENER TEH NGAN CEUK SORANGAN

*****

PAPATET

NU JAUH URANG DEUKEUTKEUN
GEUS DEUKEUT URANG LAYEUTKEUN
GEUS LAYEUT URANG PAHEUTKEUN
GEUS PAHEUT SILIH WANGIKEUN

PAJAJARAN KARI NGARAN
PANGRANGO GEUS NARIKOLOT
MANDALA WANGI NGALEUNGIT
NYA DAYEUH NGAJADI LEUWEUNG

NAGARA GEUS LAWAS PINDAH SAPURAGNA PAJAJARAN
DI GUNUNG GUMURUH SUWUNG GEUS TILEM
JEUNG NAGARANA

CUPU MANIK ASTRA GINA
DITANDEAN SARATAN
DITURUBAN APAN BIHARI KUMADEPUN
DITEUNDEUN DISISI JALAN
DIBUKA KUNU NGALIWAT KUNU WEURUH
DISEMUNA NU RANCAGE HATENA
DIBUKA PATING HALEUANG NUMENTA DILALAKONKEUN
DIBUKA PATING HALEUANG NUMENTA DILALAKONKEUN

KAWUNG MABUR CARULUKNA
GULA LEUNGITEUN GANDOLA
CI AMIS KARI PAITNA
CI HERANG KANTUN KIRUHNA

SAMAK TINGGALEUN PANDANA
KIAYI LEUNGITEUN AJI
PANDITA ILANG KOMARA
KAHURUAN
KUNAPSUNA

*****

GILANG PADJADJARAN

WAKTU GILANG PAJAJARAN
WAKTU GILANG SANG NISKALA
BAHEULA …..
BAHEULA SABALE GANDRUNG SASUNDA
SASILIWANGI GEMAH RIPAH KERTA MUKTI
RADEN NAHA ATUH KIWARI GEUNINGAN MENI SAGALA GANTI

DUH ……
BONGANA PAHIRI-HIRI
PAREBUT TIPAYUN KANTUN
PAGIRANG-GIRANG TAMPIAN
CALIK GIRANG GEDE AJANG
NAHA ALEK HENTEU NYAHO SOMAH NU LARA BALANGSAK

GEUNING …..
DUH KAYANING ….. KAYANING …
NYA URANG PAPANTUNAN
KUMALENDANG JEUNG KALANGKANG BAHEULA
BAHEULA SA PAJAJARAN SA PRABU SA BALE GANDRUNG
MEGAT UGA SUNDA TANDANG URANG
NU URANG NINENG JEJEMPLANGAN NGAJEMPLUNG JEMPLINGKEUN DIRI

RADEN ULAH REK KABALERANGAN
SIPELUNG NGALIMPUNG REBUN
HUDANG URANG NGARANCAGAN
RANCABATAN BUDAK LUMPAT
NARIKNA KUDIDEKUNGAN DEBATNA BALE RANCAGE

HAYU DIDITU NGEPUR NU NGEJAT
RENGETKEUN TUH SANGKAKALA
SANGKAKALA PADJADJARAN

TANGARA …..
MANGSA MAPAG JAMAN ANYAR
MANGSANA KI SUNDA TANDANG
REMPUG JUKUNG SAUYUNAN

DUH……
TEMBONGKEUN AJEN WEWESEN SATRIA NU PINANDITA
RADEN …..
TEUAS PEUREUP LEMES USAP
PAGEUH KEUPEUL LEGA AWUR
SILIH ASAH SILIH ASIH
TEGUH PENGKUH SILIH ASUH
BARI ADIL PARAMARTA SINATRIA PILIH TANDING
RADEN …..TEDA PASUNDAN

Published in: on 25 Januari 2010 at 2:59 am  Comments (4)  

SIKSA KANDANG KARESIAN

 

 

Ajaran Luhur Prabu Guru Darmasiks

Ndah nihan warahakna sang sadu, de sang mamet hayu. Hana sanghyang siksakandang karesian ngaranya, kayatnakna wong sakabeh. Nihan ujar sang sadu ngagelarkeun sanghyang siksakandang karesian.
Ini sanghyang dasa kreta kundangeun urang reya. Asing nu dek na(n)jeurkeun sasana kreta pakeuneun heubeul hirup, heubeul nyewa na, jadiyan kuras. jadiyan tahun, deugdeug ta(n)jeur jaya prang, Nyewana1 na urang reya.
Ini byakta sanghyang dasa kreta ngaranya, kalangkang dasa sila, maya-maya sanghyang dasa marga, kapretyaksaan dasa indriya na-keun ngretakeun bumi lamba di bumi tan parek.
Ini pakeun urang ngretakeun bumi lamba, caang jalan, panjang tajur, paka pridana, linyih pipir, caang buruan. Anggeus ma imah kaeusi, leuit kaeusi, paranje kaeusi, huma kaomean, sadapan karaksa, palana ta hurip, sowe waras, nyewana2 sama wong (sa)rat. Sangkilang di lamba, trena taru lata galuma, hejo lembok tumuwuh sarba pala wo(h)wohan, dadi na hujan, landung3 tahun, tumuwuh daek, maka hurip na urang reya. Inya eta sanghyang sasana kreta di lamba nga-rana.
Ini sanghyang dasa kreta nu dipajarkeun kalangkang sanghyang dasa sila, ya maya-maya sanghyang dasa marga ta, kapretyaksaan na dasa indriya. Ini byakta: ceuli ulah barang denge mo ma nu sieup didenge kenana dora bancana, sangkan urang nemu mala na iunas papa naraka; hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama ti pang-reungou. Mata ulah barang deuleu mo ma nu sieup dideuleu kenana dora bancana, sangkan urang nemu mala na lunas papa naraka; he¬ngan lamun kapahayu ma sinengguh utama ning deuleu. Kuril ulah dipake gulang-gasehan, ku panas ku tiis, kenana dora bancana, sang¬kan nemu mala na Iunas papa naraka; hengan lamunna kapahayu ma sinengguh utama bijilna ti kulit. Letah ulah salah nu dirasakeun ke¬nana dora bancana, sangkan urang nemu mala na lunas papa naraka; hengan lamunna kapahayu ma sinengguh tuama bijilna ti letah. Irung ulah salah ambeu kenana dora bancana. sangkan urang nemu mala na lunas papa

 
II
naraka; hengan lamun kapehayu ma sinengguh utama bijilna ti irung. Sungut ulah barang carek kenana dora bancana na lunas papa naraka; hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama bijihna ti sungut. Leu-ngeun mulah barang cokot kenana dora bancana na lunas papa nara¬ka; hengan lamunna kapahavu ma sinengguh utama bijilna ti leungeun. Suku ulah barang tincak kenana dora bancana na lunas papa naraka; hengan lamunna kapahayu ma sinengguh utama bijilna ti suku. Payu ulah dipake keter kenana dora bancana na lunas papa naraka. hengan lamunna kapahayu ma sinengguh utama bijilna ti payu, Baga purusa ulah dipake kancoleh kenana dora bancana na lunas papa naraka. hengan lamunna kapahayu ma sinengguh utama dijilna ti baga lawan purusa,
Ya ta sinangguh dasa kreta ngara(n)na. Anggeus kapahayu ma dora sapuluh, rampes twahna urang reya Maka nguni twah sang dewa ratu.
Nihan sinangguh dasa prebakti ngaranya. Anak bakti di bapa, ewe bakti di laki. hulun bakti di pacandaan, sisya bakti di guru, wang tani bakti di wado. wado bakti di mantri, mantri bakti di nu nangganan. nu nangganan bakti di mangkubumi, mangkubumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti di hyang. Ya ta sinangguh dasa prebak-

III
ti ngara(n)na.
Ini na lakukeuneun. talatah sang sadu jati. Hong kara name sewaya. senibah ing hulun di sanghyang panca tatagata. Panca ngaran ing lima, tata ma ngaran ing sabda, gata ma ngaran ing raga, Ya eta ma ngaran ing sabda, gata ma ngaran ing raga. Ya eta ma pahayuan sareanana.
Panca aksara guru-guru ning janma. Panca aksara ma byakta nu katongton4 kawreton, kacaksuh ku indriya. Guru ma pananyaan na urang reya. Nya mana dingaranan guru ing janma. Sang moha sa(ng) geusna aya bwana.
Ini byaktana. Ngaranya ya panca byapara. Sanghyang pretiwi, apah, teja, bayu mwang akasa. Carek sang sadu maha purusa. eta keh drebya urang. Kangken pretiwi kulit, kangken apah darah ciduh, kangken teja panon, kangken bayu tulang, kangken akasa kapala. Iya pretiwi di sarira ngaranya. Nya mana dikangkenkeun ku nu mawa bumi. Ya mangupati pra rama, resi, prabu,5 disi mwang tarahan.
Ini panca putra: pretiwi Sang Mangukuhan, apah Sang Katung-maralah, teja Sang Karungkalah, bayu Sang Sandanggreba, akasa Sang Wretikandayun.
Ini panca kusika: Sang Kusika di Gunung, Sang Garga di Rum-but, Sang Mesti di Mahameru, Sang Purusa di Madiri, Sang Patanjala di Panjulan.
Lamun pahi kaopeksa sanghyang wuku lima (dina) bwana, boa halimpu ikang desa kabeh. Desa kabeh ngaranya: ppurba, daksina, pasima, utara, madya. Purba, timur, kahanan Hyang Isora, putih rupanya; daksina, kidul, (kahanan Hyang Brahma, mirah rupanya; Pa-sima, kulon)6 kahanan Hyang Mahadewa, kuning (rupanya);

 

IV
utara, lor, kahanan Hyang Wisnu, hireng rupanya; madya, tengah, kahanan Hyang Siwah, (aneka) warna rupanya. Nya mana sakitu sanghyang wuku lima dina bwana.
Ini wuku lima di maha pandita. Sandi ma karasa si tutur, tapa ma karasa si langlang7 lungguh ma karasa si pageuh, pretyaksa ma karasa si asembawa, kaleupaseun ma karasa madumi tan kaduman, manghingetan tanpa hinga(n). Sakitu wuku lima di maha pandita.
Nihan pawwitan ning kreta, sya sang dewata lima. Pahingawakan ngaran di maneh, pahi mireungeuh rua di manen. Hengan lamunna mo karasa ma kadyangga ning wilut tumemu wilutnya, bener tumemu benernya, Kitu keh eta, ku twah ning janma mana kreta, ku twah ning janma mana na layu.
Ini karma ning hulun, saka jalan urang hulun, Karma ma nga¬ranya pibudieun, ti(ng)kah paripolah saka jalan ngaranya. Maka takut maka jarot, maka atong maka teuang di tingkah di pitwaheun, di ulah di pisabdaan,
Maka nguni lamun hareupeun sang dewa ratu pun. Maka satya di kahulunan, maka lokat dasa kalesa, boa ruat mala mali papa, kapanggih ning kasorgaan. Lamun teu(ng)teuing ngawakan karma ning hulun, kitu eta leuwih madan usya ditindih ukir, ditapa di luhur gunung kena palarang ditapa dina luhur gajah, hunur si(ng)ha; deukeut maha bancana.
Ini twah ing janma pigunacun na urang reya. Ulah mo turut sang hyang siksakan-

 

V
dang karesian. Jaga rang dek luput ing na pancaga/n/ti, sangsara. Mulah carut mulah sarereh, mulah nyangcarutkeun maneh. Kalingana nyangcarutkeun maneh ma ngaranya: nu aya dipajar hanteu, nu hanteu dipajar waya, nu inya dipajar lain, nu lain dipajar inya. Nya karah (he)dapna ma kira-kira. Budi-budi ngajerum, mijaheutan, eta byaktana nyangcarutkeun maneh ngara(n)na.
Nyangcarutkeun sakalih ma ngara(n)na: mipit mo amit, ngala mo menta, ngajuput mo sadu. Maka nguni tu: tunumpu, maling, ngetal, ngabegal; sing sawatek cekap carut, ya nyangcarutkeun sakalih ngara(n)na.
Sanguni tu: meor, ngodok, nyepet, ngarebut, ngarorogoh, papan jingan. Maka nguni ngotok ngowo di pamajikan, di panghulu tandang. Maka nguni di tohaan di maneh, Itu leuwih mulah dipiguna dipitwah ku urang hulun. Ulah mo pake na sabda atong teuang guru basa, bakti susila di pada janma, di kula kandang baraya.
Maka nguni di tohaan urang. Suku ma pake disila, leungeun ma pake umum, Jaga rang pacarek deung menak deung gu(s)ti deung bu-haya ing kalih deung estri larangan maka nguni deung tohaan urang. Jaga rang dipiguhakeun mulah surah di tineung urang, sanguni salah tembal, kajeueung semu mo suka ku tohaan urang. Ulah, pamali; bisi urug beunang ditapa, hilang beunang cakal bakal, bisi leungit batri hese, kapangguh ku sanghyang jagat sangsara, batigra-

 

VI
han ku sang dewa ratu.
Lamun hamo satya di tohaan urang, a(ng)geus ma jaga rang waya di kagering, jaga rang palay, jaga rang ireug, duga-duga majar maneh teu(ng)teuing amat. Mana dipajar satya dikahulunan;hengan jaga rang ceta ma mulah luhya, mulah kuciwa, mulah ng(n)tong dipiwarang, mulah hiri mulah dengki deung deungeun sakahulunan. Maka nguni nyeueung nu meunang pudyan, meunang parekan, nyeueung nu dineneh ku tohaan, teka dek nyetnyot tineung urang. Haywa, pamali !. Kapamalyanna karah: jadi neluh bareuh hate. Hamo beunang gitambaan, jampe mo matih, paksa mo mretyaksa, ja hanteu kturutan ku sanghyang siksakandang karesian.
Kitu jaga rang nangganan, mulah kira-kira digelangan. Jaga rang kagelangan, mulah mo bakti di nu nangganan kena itu tanda8 sang dewa ratu.
Jaga rang keuna panyuruhan, mulah mo raksa sanghyang siksa-kandang karesian, pakeun urang satya di piwarangan. Hengan lamur. nu ngalor ngidul ngulon ngetan, geus ma mulah siwok ca(n)te, mulah simur cante, mulah simar cante, mulah darma cante. Ya ta sinangguh sanghyang catur yatna ngaranya.
Ini kalingana. Siwok cante ma ngara(n)na kawujukan ku hakan inum. Simur cante ma ngara(n)na salima hamilu ngaramakeun nu maling, nu ngarebut, nu meor. Ya salah dongdonan ngaranya. Simar cante ma ngara(n)na ngala dagangan mas pirak lalambaran hanteu di-

 

VII
titah ku nu miwarang. Ya salah sadeya(n) ngara(n)na. Darma cante ma ngara(n)na daranan di kaceuceub tohaan urang. Disuruh nyokot ngadarat matyan nu tan yogya ku tohaan gumanti ya ngiseusan, kena wageuy, kena kula kadang, kena baraya. Eta ulah dipiguna ku urang hulun. Bogoh di kaceuceub, ceuceub di kabogoh, Itu tan yogya dipitwah ku urang hulun,
Ini pakeun urang nurut ka tohaan, pakeun urang panjang di-pihulun. pakeun urang hsebeul diasa ku tohaan urang. Turut sangyang siksakandang karesian! Bireungeuh na panghulu tandang. Lamun nyeuseul tohaan, milu rang nyeuseul deui deung tohaan. Lamun muji tohaan, milu urang muji deui deung tohaan. Lamun hamo ma milu muji milu meda deung tohaan tosta cingcing tegang urang bakti ka tohaan.
Jaga rang leumpang ngalasan, baju simbut Lamun hamo deung tohaan, iseuskeun na siksakandang karesian. Siksaan(a)na ta ulah dek ngundeur ka huma beet sakalih ka kebon sakalih. Hamo ma beunang urang laku sadu.
Salang keboan ning alas, kayu batri nangtu, bwah beunang nga-rara(ng)gean, tanggeuhkeun suluh, turuban supa, cangreudan tewwan, odeng, nyeru-

VIII
an, engang, ulam, parakan, sing sawatek babayan, ulah urang barang ala. Sanguni nurunkeun sadapan sakalih, ulah eta dipiguna kenana puhun ning dosa, tamikal ning papa kalesa.
Jaga rang nemu jalan, gede beet, bangat dicangcut dipangadwa sugan urang pajeueung deung gusti deung mantri. Ulah mo pangidalkeun pangadokokongkeun. Lamun bujangga brahmana, wikuhaji mangkubumi, anak ratu, beunghar kokoro, maka nguni gutuloka, ulah mo pahi panggidalkeun kena itu guru sang prebu.
Ingetkeun na siksakandang karesian, deung iseuskeun na haloan. Ulah ngeri(ng)keun estri larangan sakalih, rara hulanjar sakalih, bisi keuna ku haloan si panghawanan, Maka nguni ngarowang tangan, sapanglungguhan di catang, di bale, patutunggalan, haloan si panglungguhan ngara(n)na. Patanjeur-tanjeur di pipir, di buruan, patu¬tunggalan, haloan si pana/h/taran ngara(n)na
Nembalan nu batuk, nu ngadehem, nu ngareuhak, maka nguni embuing; kalih ngawih, ya lembu akalang ngaranya. Nyanda di (u)rut sanghyang kalih deuuk di tihang, di kayu, di batu, nyeueung inya anggeus diri disilihan nyanda, ngara(n)na lembu anggasin. Itu kehna ingetkeuneun lamun dek luput ti naraka,
Sa/ng/nguni sapanginepan, sapamajikan, satepas, sabale deung sanghyang kalih, deung estri larangan sakalih ngara(n)na kebo sapinahan. Nya kehna ingetkeuneun,

 

IX
sinangguh ulah pamali ngara(n)na.
Itu haywa ulah dek (di)turut ku hulun sakalih. Lamun urang dek maan inya ma maka majar ka panghulu tandang. Lamun dipicaya ma samayakeun, ku geringna ku paehna ku leungitna. poron mati sareyanana, eta baan. Hamo tu aya na pidosaeun ja kolot na samaya ni(r)ni na agama. Hamo ma dipicaya, ulah! Lamun keudeu ma dek maan inya, gering ma nulung, paeh leungit ma ngagantyan sakadeugdeugna. Sa/ng/mangkana kayatnakna!
Nihan muwah. Jaga rang kadatangan ku same pangurang dasa, calagara, upeti panggeres reuma maka suka geui(ng) urang, maka rasa kadatangan ku kula kadang, ku baraya, ku adi lanccuk anak mitra suan kaponakan. Sakitu eta kangken Ngan lamun aya panghaat urang, kicap inum si(m)but cawet suka drebya.
Maka rasa puja nyanggraha ka hyang ka dewata, Anggeus ma jaga rang dipigunakeun ka gaga ka sawah ka serang ageung, ngikis, marigi, ngandang, ngaburang, marak, mu(n)day, ngadodoger, mangpayang. nyair bi(n)cang; sing sawatek guna tohaan, ulah sungsut, ulah surah, ulah purik deung giringsing, pahi sukakeun sareyanana.
Maka rasa guna urang. Ngan lamun urang pulang ka dayeuh, ulah ngising di pi(ng)gir jalan, di sisi imah di tungtung caangna. bisi kaambeu ku menak ku gusti. Sunguni tu(ng)ku nu rongah-rongah bisi kasumpah kapadakeun ambu bapa pangguruan, kapapas ka nu karolot ku twah urang gagabah. Ngan lamun

 

X
(carek) sanghyang siksa, ngising ma tujuh lengkah ti jalan, kiih ma tilu lengkah ti jalan. Boa mo nemu picarekeun sakalih ja urang nyaho di ulah pamali. Kaulah ma duka, pamali ma paeh, deung jeungjeueung gagawar, pucuk tambalung, sugan tampyan dalem, kandang larang(an), bale larangan. Maka nguni ngalangsinang, mapag ngaliwat ratu macangkrama kena itu paranti dosa,
Jaga rang asup dalem, maka rea lieuk, sugan ngarumpak nebuk nembung megat jajarah. Jaga urang deuuk, ulah salah hareup, maka rampes disila. Deung sugan urang dibaan lemek ku tohaan, tineungkeun picarek urang. Asing seueup, maka suka ka tohaan.
Deung maka ilik-ilik dina turutaneun: mantri gusti kaasa-asa, bayangkara nu marek, pangalasan, juru lukis, pande dang, pande mas, pande gelang, pande wesi, guru wida(ng). medu, wayang, kumbang gending, tapukan, banyolan, pahuma, panyadap, panyawah, panyapu, bela mati, juru moha, barat katiga, pajurit, pamanah, pam(a)rahg, pangurang dasa calagara, rare angon, pacelengan, pakotokan, palika, preteuleum, sing sawatek guna, Aya ma satya di guna di kahulunan. Eta kehna turutaneun kena eta ngawakan tapa di nagara.
Aya ma na urang nu kaseuseul ku tohaan, eta keh ulah dituru(t) twah bisi urang kaseuseul deui. Ini babandingna, upama janma leu(m)pang ngala-

XI
san nincak cucuk, tincak keh deui ku urang, sarua sakit/an/na. Nya mana aya ma na urang nu kapuji, «i cangcingan, si langsitan, maka predana, emet imeut rajeun leukeun satya di guna tohaan. Eta ma turut twahna deung gunana, boa urang kapuji deui
Aya ma/na/ janma rampes ruana, rampes ti(ng)kahna, rampes twahna, turut saageungna kena eta sinangguh janma utama ngara(n)na. Aya ma janma goreng ruana. ireug ti(ng)kahna, rampes twahna, itu ma milah diturut ti(ng)kahna dara sok jeueung rwana. Turut ma twahna. Aya janma goreng rwana. ireug tingkahna, goreng twahna, itu ma caru(t) ning bumi, silih diri na urang sabwana, ngara(n)na calang ning janma. itu kehna ingetkeuneun, hala-hayu goreng-rampes ala guru.
Ini pengetna, Aya ma janma paeh maling, paeh papanjingan, paeh ngabegal, paeh meor, sing sawatek cekap carut, eta jeueung ke¬na ulah diturutan. Ya eta kangken guru nista ngara(n)na.
Aya ta deui. Lamun urang nyeueung nu ngawayang, ngadenge-keun nu ma(n)tun, nemu siksaan tina carita, ya kangken guru panggung ngara(n)na. Lamun urang nemu siksaan rampes ti nu maca ya kangken guru tangtu ngara(n)na. Lamun mireungeuh beunang nu kuriak ma: ukir-ukiran, paparahatan.

XII
papadungan, tutulisan, sui nanya ka nu diguna, temu ku rasa sorangan ku beunangna ilik di guna sakalih ya kangken guru wreti ngara(n)na. Nemu agama ti anak, ya kangken guru rare ngara(n)na. Nemu darma ti aki ma ya kangken guru kaki ngara(n)na. Nemu darma ti lanceuk ma ya kangken guru kakang ngara(n)na. Nemu darma ti toa ma ya kangken guru ua ngara(n)na.
Nemu darma ti geusan leumpang di lembur di geusan ngawengi, di geusan eureun, di geusan majik ma ya kangken guru hawan ngara(n)na. Nemu darma ti indung ti bapa ya kangken guru kamulan ngara(n)na. Maka nguni lamun hatur ka mahapandita ya kangken guru utama, ya kangken guru mulya, ya kangken guru premana, ya kang¬ken guru kaupadesaan. Ya sinangguh catur utama ngara(n)na.
Nya mana kitu, lamun a(ng)geus di karma ning akarma, di twah ning atwah, a(ng)geus pahi kaiilikan nu gopel nu rampes, nu hala nu hayu. Kitu lamun aya nu muji urang, suita, maka geuing urang, gumanti pulangkeun ka nu muji, pakeun urang mo kapentingan ku pamuji sakalih. Lamun urang daek dipuji ma kadyangga ning galah dawa sinambungan9 tuna, rasa atoh ku pamuji.
A(ng)geus ma dipake hangkara ja ngarasa maneh aya di imah maneh, ku hakan ku inum, ku suka ku boga, ku pakarang, teka dipake anggeuhan. Eta kangken galah dawa ta. Eta Kangken pare hapa ta ngara(n)na.

 

XIII
Kitu, lamun aya nu meda urang, aku sapameda sakalih. Nya mana kadyangganing galah cedek tinugelan teka. Upamana urang kudil, eta kangken cai pamandyan. Upamana urang kurit kangken datang nu ngaminyakan. Upamana urang ponyo kangkn datang nu mere kejo. Upamana urang henaang kangken (datang nu) mawakeun aroteun. Upamana urang handeueul kangken (datang) nu mere seupaheun. Ya sinangguh panca parisuda ngara(n)na. Eta kangken galah cedek tinugelan.
Lamun maka suka rasa urang, kangken pare beurat sangga. Boa maka hurip na urang reya. Ya katemu wwit ning suka Iawan10 enak. Salang nu ngupat, ala panyaraman. Aya twah urang ma eureunan. Hanteu twah urang ma ungang ambu-bapa. Kalingana janma ngara-(n)na. Ya sinangguh paramar/ra/ta wisesa, ya kangken dewa mangjanma ngara(n)na. Nya sang puma sarira, nya wwit ning hayu, ya puhun ning bener.
Ini pangimbuh ning twah pakeun mo tiwas kala manghurip, pa-keun wastu di imah di maneh. Emet, imeut. rajeun, leukcen, paka predana, morogol-rogol, purusa ning sa, widagda, hapitan. kara wa-leya, cangcingan, langsitan.
Jaga ‘rang ngajadikeun gaga-sawh, tihap ulah sangsara. Jaga rang nyieun kebo/a/n, tihap mulah ngu(n)deur ka huma beet sakalih, ka huma lega sakalih. Hamo ma beunang urang laku sadu. Cocooan ulah tihap meuli mulah tihap nukeur. Pakarang ulah tihap nginjeum.

 

XIV
Simbut-cawet mulah kasarataan, hakan-inum ulah kakurangan, anak-ewe pituturan sugan dipajar durbala siksa. Yatnakeun sanghyang siksakandang karesian.
Jaga rang hees tamba ui(n)duh, nginum twa/h/k tamba hanaang, nyatu tamba ponvo, ulah urang kajo(ng)jonan. Yatnakeun maring ku hanteu. Sa/ng/nguni tu ku anak-ewe, mulah dek paliketan sugan hamo sapitwaheun. Rampes ma beunang urang nyaraman teka nurut na panyaraman, eta keh anak urang ewe urang ngara(n)na.
Hanteu ma nurut na pamagahan, eta sarua deungeun sakalih. Ngan lamun keudeu, ewe-anak geus ma medeng diaku ku urang. Boa urang kabobotan, boa reujeung sasab ka naraka, leungit batri rang ngabakta, hilang beunang cakal-bakal.
Ini warah sang darma pitutur, sugan ura(ng) tanpa hedap mreo-peksah samutatah. Paesan teh ta susuriyem, jambangan eusi ning bayu ma hening, tah desana tah nora buksah. Kalingana ta, sri ma ngaranya omas. Kitu na omas, lamun hamo dila(n)ja pelek rupana, lamun kalanja ma cenang, rampes ja kaopeksa.
Kitu keh upama urang janma ini. Lamun nurut sanghyang siksa, kapahayu rasana di urang kadyangga ning bener tumemu benernya. Kitu, lamun hamo nurut sanghyang siksa kreta kadyangga ning wilut tumemu wilutnya. Paesan ma ngaranya eunteung. Kitu na eunteung, lamun hamo kawaas, samar kalangkang urang. Lamun kawaas ma puguh rua

 

XV
urang dina jero eunteung eta.
Kitu keh janma ini, bisa nurut upacara sakalih. Rampes ma boa kalihasan ku rasa di maneh. Lamun hamo ma bisa nurut pamagahan, punggunp tata ngara(n)na.
Jambangan ma ngara(n)na pamuruyan. Kangken cai hening ma hedap urang kreha. Ya mana kitu, mana na waas, teger rame a(m)bek. Desa ma ngaranya dayeuh, Na dayeuh, lamun kosong. hanetu turutaneunana. Kitu na sabda, lamun hamo kaeusi’11 carut ngara(n)na. Hengan lamun kaeusian ma na kahanan, eta keh na turutaneun. Kitu keh na sabda. Mana kaeusian, mana dipajar bener laksana.
Kitu keh urang janma ini. Lamun dek nyaho di puhun suka lawan enak ma ingetkeun saur sang darma pitutur. Ini silokana:

tadaga12 carita hangsa
gajendra carita banem
matsyanem13 carita sagarem
puspanem carita bangbarem.
Kalinganya, kitu ja rang dek ceta, ulah salah geusan nanya. La-mun hayang nyaho di tanian herang, talaga banyu atis ma hangsa tanya. Kalingana ma aya janma atisti ring apraniti. herang tineung. rame ambek, nya(ng)kah, kangken hangga dina talaga herang.
Hayang nyaho di j(e)ro ning laut ma. matsya tanya. Kalingana ma upama hayang nyaho di hedap sang dewa ratu deung di hedap mahapandita.14
Hayang nyaho di Iwir15ning leuweung ma gajah tanya. Ini ka-lingana. Kangken Iwir16 ta ma nyaho di tineung nu reya. Kangken gajah ta ma nyaho di bebedas sang

 

XVI
dewa ratu.
Hayang nyaho di ruum amis ning kembang ma, bangbara tanya. Kalingana ta kangken ba(ng)bara ma janma bisa saba ngumbara, nya¬ho di tingkah sakalih. Kangken ruum kembang ma janma rampes twahna, amis barungusan semu imut ti(ng)kah suka.
Kalingana ulah salah geusan tanya.
Hayang nyaho di sakweh ning carita ma: Damarjati, Sanghyang Bayu, Jayasena, Sedamana, Pu Jayakarma. Ramayana, Adiparwa, Korawasarma, Bimasorga, Rangga Lawe, Boma, Sumana, Kala Purbaka, Jarini, Tantri; sing sawatek carita ma memen tanya.
Hayang nyaho di sakweh ning kawih ma: kawih bwatuha. kawih panjang, kawih lalanguan. kawih panyaraman, kawih sisi(n)diran, kawih pengpeledan, bongbong kaso, pererane, porod eurih, kawih babahanan, kawih ba(ng)barongan, kawih tangtung, kawih sasa(m)batan, kawih igel-igelan; sing sawatek kawih ma, paraguna tanya.
Hayang nyaho di pamaceuh ma: ceta maceuh, ceta nirus, tata-pukan, babarongan, babakutrakan, ubang-ubangan, neureuy panca, munikeun le(m)bur, ngadu lesung, asup kana lantar, ngadu nini;sing sawatek (ka)ulinan ma, hempul tanya.
Hayang nyaho di pantun ma: Langgalarang, Banyakcatra, Siliwangi, Haturwangi; prepantun tanya.
Sa(r(wa Iwir/a/ ning tulis ma: pupunjengan, hihinggulan, kekem-bangan, alas-alasan, urang-urangan, memetahan, sisirangan, ta-

 

XVII
ruk hata, kembang tarate; sing sawatek tulis ma, lukis tanya.
Sa(r)wa Iwir/a/ ning teuteupaan ma telu ganggaman palain. Ganggaman di sang prabu ma: pedang, abet, pamuk, golok, peso teundeut, keris. Raksasa pina/h/ka dewanya, ja paranti maehan sagala. Ganggaman sang wong tani ma: kujang, baliung, patik, kored, sadap. Detya pina/h/ka dewanya, ja paranti ngala kikicapeun iinumeun. Ganggamam sang pandita ma: kala katri, peso raut, peso dongdang, pangot, pakisi. Danawa pina/h/ka dewanya, ja itu paranti kumeureut sagala. Nya mana teluna ganggaman palain deui di sang prebu, di sang wong tani, di sang pandita. Kitu lamun urang hayang nyaho di sarean(ana), eta ma panday tanya.
Sa(r)wa Iwir/a/ ning ukir ma: dinanagakeun, dibarongkeun, ditiru paksi, ditiru were, ditiru singha; sing sawatek ukir-ukiran ma, ma-rangguy tanya.
Sa(r)wa Iwir/a/ ning oolahan ma: nyupar-nyapir rara ma(n)di, nyocobek, nyopong koneng, nyanglarkeun, nyarengseng, nyeuseungit, nyayang ku pedes17 beubeuleuman, panggangan, kakasian, hahanyangan, rarameusan, diruruum, amis-amis; sing sawatek kaolahan, hareup catra tanya.
Sa(r)wa Iwir/a/ ning boeh ma: kembang mu(n)cang, gagang senggang, sameleg, seumat sahurun, anyam cayut, sigeji, pasi-pasi, kalangkang ayakan, poleng re(ng)ganis, jaya(n)ti, cecempaan, paparan a-

 

XVIII
kan, mangin haris sili ganti, boeh siang, bebernatan, papakanan, surat awi, parigi nyengsoh, gaganjar, lusian besar, kampuh jaya(n)ti, hujan riris, boeh alus, ragen panganten; sing sawatek boboehan ma pangeuyeuk tanya.
Lamun hayang nyaho di agama parigama ma: acara eleh ku adigama, adigama eleh ku gurugama, gurugama eleh ku tuhagama, tuhagama eleh ku satmata, satmata eleh ku surakloka, surakloka eleh ku niraweerah. Utama janma wahye dosa. Wahye dosa utama janma; sing sawatek agama parigama ma pratanda tanya.
Sugan hayang nyaho di tingkah prang ma: makarabihwa, katra-bihwa, lisangbihwa, singhabihwa, garudabihwa, cakrabihwa, suci muka. braja panjara. asu maliput, merak simpir, gagak sangkur, luwak maturut, kidang sumeka, babah buhaya, ngali(ng)ga manik. lemah mrewasa, adipati, prebu sakti, pake prajurit, tapak sawetrik;sang hulujurit tanya.
Hayang nyaho di sakweh ning aji mantra ma: jampa-jampa. geugeui(ng), susuratan. sasaranaan, kaseangan, pawayagahan, puspaan, su-sudaan. huriphuripan, tu(n)duk iyem, pararasen, pasakwan:.sing sa-watek aji ma sang brahmana tanya.
Hayang nyaho di puja di sanggar ma: patah puja daun, gelar palayang, puja kembang. nya(m)pingan lingga, ngomean sanghyang, sing sawatek muja ma ja(ng)gan tanya.
Hayang nyaho di dawuh nalika ma: bu-

 

XIX
lan gempa, tahun tanpa te(ng)gek, tanpa sirah, sakala lumaku, sakala ma(n)deg, bumi kape(n)dem, bumi grempa; sing sawatek nyaho di carek /ma/ nu beuheula, bujangga tanya.
Hayang nyaho di darmasiksa, siksakandang, pasuktapa, padenaan, maha pawitra, siksa guru, dasa sila, tato bwana, tato sarira, tato ajnyana ma; sing sawatek eusi pustaka. sang pandita tanya.
Maka nguni kasorgaan di sakala kaprabuan, kamulyaan, kamul-yaan, kautamaan, kapremanaan, kawisesaan; ratu tanya.
Hayang nyaho dipatitis bumi ma: ngampihkeun bumi, masinikeun na urang sajagat, parin pasini, ngadengdeng, maraspade, ngukur, nyaruakeun, nyipat, midana, lamun luhur dipidatar, ancol dipakpak; sing sawatek ampih-ampih ma mangkubumi tanya.
Lamun hayang nyaho di sakweh ning labuhan ma, maka nguni: gosong, gorong, kabua, ryak mokprok, ryak maling, alun agung, tanjung, hujung, nusa, pulo, karang nunggung, tunggara, barat daya; sing sawatek saba di laut ma, lalayaran, puhawang tanya.
Hayang nyaho di sawatek arega ma: telu sayuta, telu saketi, telu salaksa. telu sariwu, telu satak, telu saratus, telu sapuluh, maka nguni karobelah, katelubelah, kapatbelah, kalimabelah, kanembelah, kapitubelah, kawolubelah; sing sawatek arega ma citri-

 

XX
k byapari tanya.
Hayang nyaho di sandi, tapa, lungguh, pratyaksa. putus tangkes, kaleupaseun, tata hyang, tata dewata, rasa carita. kal/e/pa carita; sing sawatek nata-nata para dewata kabeh, sang wiku paraloka tanya,
Aya ma nu urang dek ceta, ulah salah geusan nanya. Lamun dek nyaho di carek para nusa ma: carek Cina, Keling, Parasi, Mesir, Samudra, Banggala, Makasar, Pahang, Kala(n)ten, Bangka, Buwun, Beten. Tulangbawang, Sela, Pasay, Parayaman, Nagara Dekan, Dinah, Andeles, Tego, Maloko, Badan, Pego, Malangkabo, Mekah, Buretet, Lawe, Saksak, Se(m)bawa, Bali, Jenggi, Sabini, Ngogan, Kanangen, Kumering, Simpang Tiga, Gumantung, Manumbi, Babu, Nyiri, Sapari, Patukangan, Surabaya, Lampung, Jambudipa, Seran, Gedah, Solot, Solodong, /Bali/. Indragiri, Tanjung Pura, Sakampung, Cempa, Baluk, Jawa; sing sawatek para nusa ma sang jurubasa darmamurcaya tanya.
Eta kehna kanyahokeuneun di tuhuna di yogyana. Aya ma nu majar mo nya(h)o, eta nu mo satya di guna di maneh, mo teuing di carek dewata urang. Tan /n/awurung inanti dening kawah lamun guna mo dipiguna, lamun twah mo dipitwah, sahinga ning guna kreta kena itu tangtu hyang tangtu dewata.
Sakala batara jagat basa ngretakeun bumi niskala. Basana: Brah¬ma, Wisnu, Isora, Mahadewa, Siwa-

 

XXI
h. bakti ka Batara! Basana: Indra, Yama, Baruna, Kowera, Besawarma, bakti ka Batara! Basana: Kusika, Garga, Mestri, Purusa, Pata(n)jala, bakti ka Batara: Sing para dewata kabeh pada bakti ka Batara Seda Niskala. Pahi manggihkeun si tuhu lawan preityaksa.
Ini na parmanggihkeuneun dina sakala, tangtu batara di bwana pakeun pageuh jadi manik sakurungan, pakeuneun teja sabumi. Hulun bakti di tohaan, ewe bakti di laki, anak bakti di bapa, sisya bakti di guru, mantri bakti di mangkubumi, mangkubumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata.
Disuruh neguhkeun di sarira, matitiskeun bayu sabda hedap. Lamun itu hamo kapiguna kapitwah ku na janma kanista madya utama pada ditibakeun kana kawah si tambrah gomuka. Wijayajana janma kawisesa ku dewata pun.
Saur sang darma pitutur mujarakeun sabda sang rumuhun. Aya deui babandingna. Kitu upamana urang leumpang ka Jawa, hamo nurut carekna deungeun carana, mangu rasa urang. Anggeus ma urang pulang deui ka Sunda, hanteu bisa carek Jawa, asa hanteu datang nyaba. Poos tukuna beunang tandang ja hanteu bisa nurut care(k)na.
Kitu urang ianma ini. Ha(ng)ger turun ti niskala hanteu katemu cara dewata, geura-geura dek mangjanma ja ireug tingkahna, hanteu bisa nurut twah nu nyaho. Aya kapitwah ta nu mo satya, nu tan yogya: lumekas manggawe hala: papanjingan, bubunyan, kapiadi, ka-pilanceuk. Nya mana wadon ngarasa lalaki la-

 

XXII
in salakina, tan yogya ngara(n)na. Lalaki ngarasa wadon lain eusi imahna, tan yogya ngara(n)na. WSnang ditibakeun kana kawah si mregawijaya. Janma ngawisesakeun nu salah,
Ini silokana twah janma salah: burangkak, marende, mariris, wi-rang. Ya ta catur buta ngara(n)na. Kalingana burangkak ma ngaranya gila. Nu kangken maka gila ta ma twah janma: dengi. tungi, torong, gasong, campelak sabda, gopel twah, panas hate, tan yogya ngara(n)na, Nya keh nu kangken maka gila ta twah janma sakitu. Jadina ta raksasa, durgi, durga, kala, buta, geusan ta di mala ning lemah.
Mala ning Iemah ngara(n)na: sodong, sarongge, cadas gantung. mu(ng)kal pategang, lebak, rancak, kebakan badak, catang nu(ng)gang, catang nonggeng, garunggungan, garenggengan, Iemah sahar. dangdang wariyan, hunyur, lemah laki, pitunahan celeng, kalo(m)beran. jaryan, sema; sawatek lemah kasingsal.
Sakitu kajadian nu keudeu di twah nu gopel; ja twah ning janma nu mere gila ta. Jadina ta sawatek maha gila, ja hanteu nurut sanghyang sasana kreta, ja ngarumpak sanghyang siksakandang karesian. Nya mana jadi maha gila ya ta kalinga ning burangkak ngara(n)na.
Marande ma ngara(n)na dibeka tiis nya karah panah. Diheman-keun, dikarunyaan, diipuk, dineneh, dibere suka-boga hulun-kuring: nya karah kirakirakeuneu(n)ana; byakta keuna ku na kapapaan eusi tegal si pantana, sayajnyana lohna.
Timur makapalap

 

XXIII
kandaga. Saketi wong kena i rika. Ti kidul ma gunung watu. Pareng sarewu wong papa i rika. Ti barat yaksa geni-muka. Tan keuna wruhan wong kwehnya papa i rika. Ti kaler kadi walang sinudukan, pareng satus wong papa i rika. Ti tengah gagak si antana lawan18 sang senayaksa. Sewu-sewu wong papa i rika. Ya kapapa(n) ning marende ngara(n)na.
Mariris ma ngara(n)na camah, jiji manan tahi, camah manan wangke a(m)beu. Kitu keh twah janma cacarokot. barang cokot. A(ng)geus ma barang ala hamo menta, maling, numpu, meor, ngarebut; song sawatek curaweda ka nu bener.
Paeh ma atmana papa. Sariwu saratus tahun keuna ku sapa batara. tangeh mana jadi janma. Aya jadina ta kotor: janggel, hileud ta¬hun, piteuk, titi(ng)gi, jambelong, limus sakeureut, mear, pacet, lentah, lohong. gorong; sawatek dipake jiji ku na urang reya. Ya ta sinangguh mariris ngara(n)na. .
Wirang ma ngara(n)na: mumul tuhu, mumul bener, mumul yogya, mumul duga-duga, mumul bema. Lamun carut ma: harema, harems(a), bogoh, gawok. Lamun paeh ma eta atmana ma(ng)gihkeun papa, wot gonggang, cukang cueut, batu kacakup. Kajadikeun ma ka bwana jadi watek maha gila: warak, macan, wuhaya, ula /m/ageung; sawatek maka gila janma. Ya ta ma wirang ngara(n)na. Sakitu ma catur buta,
Ini ma upama janma tandang ka Cina. Heubeul mangkuk di Cina, nyaho di karma Cina, di ti(ng)kah Cina, di polah Ci-

 

XXIV
na, di kararampesan Cina. Katemu na cara telu: kanista, madya, utama. Pahi nyaho di sabda sang prabu, sang rama, sang resi, bisa matitiskeun bayu, sabda, heddap. Nya mana nya ho di geui(ng), di upageui(ng), di parigeui(ng); ya ta tri geui(ng) ngara(n)na.
Geui(ng) ma bisa ngicap bisa ngicup dina kasukaan. Ya geui(ng) ngara(n)na. Upageui(ng) ma ngara(n)na bisa nyandang bisa nganggo, bisa babasahan, bisa dibusana, Ya upageui(ng) ngara(n)na. Parigeui(ng) ma ngara(n)na bisa nitah bisa miwarang ja sabda arum wawangi. Nya mana hanteu surah nu dipiwarang ja katuju nu beunang milabuh siloka.
Lamun ka beet ma basana: utun, eten, orok, anak ing, adi ing. Ka kolot ma basana: lanceuk ing, suan ing, euceu ing, aki ing. Pangwastu nama sumanger teu(ng)teuing amat Sakitu na dasa pasantra, geus ma: guna, rama, hook, pesok, asih, karunya, mupreruk, ngulas, nyecep, ngala angeen. Nya mana suka bungah padang caang nu dipi¬warang. Ya ta Sinangguh parigeui(ing) ngara(n)na.
Ini silokana: mas, pirak, komala, hinten, ya ta sanghyang catur yogya ngara(n)na. Ini kalingana. Mas ma ngaranya sabda tuhu tepet byakta panca aksara. Pirak ma ngaranya ambek kreta yogya rahayu! Komala ma ngaranya geui(ng) na padang caang lega loganda. Hinten ma ngaranya cangcing ceuri semu imut rame ambek. Ya ta sinangguh catur yogya ngaranya.
Ya ta janma bijil ti nirmala ning lemah, pahoman, pabutelan, pamujaan, l(e)mah maneuh, candi,

 

XXV
prasada, lingga linggih, batu gangsa, lemah biningba ginavve wongwongan, sasapuan. Sakitu, saukur lemah kasucikeun, cai kasucikeun, kapawitrakeun. Nya keh janma rahayu, janma rampes, ya janma kreta,
Nu kangken bijil ti nirmala ning lemah ma ngara(n)na, inget di sanghyang siksa, mikuku(h) talatah ambu bapa aki lawan buyut, nyaho di siksaan mahapandita, mageuhkeun ujar ing kreta.
Ini carita baheula nu nanjeurkeun sanghyang sasana kreta: Rahyangtang Dewaraja, Rahyangta Rawunglangit, Rahyangta ti M(e)dang, Rahyangta ri Menir.19 Ya ta sinangguh catur kreta ngara(n)na.
Nya mana kitu ayeuna na janma inget di sanghyang darma(wi)-sesa, nyaho di karaseyan ning janma. Ya ta sinangguh janma rahaseya ngara(n)na, Lamun pati ma eta atmana manggihkeun sorga rahayu. Manggih rahina tanpa balik peteng,20 suka tanpa balik duka, sorga tanpa balik papa, enak tanpa balik lara, hayu tanpa balik hala, nohan tanpa balik wogan, mokta tanpa balik byakta, nis tanpa balik hana, hyang tanpa balik dewa. Ya ta sinangguh parama lenyep ngara(n)na.
Kitu keh janma ayeuna. Upama urang mandi, cai pitemu urang hengan ta na cai dwa piliheun(a)na; nu keruh deungeun nu herang. Kitu keh twah janma. Dwa nu kapaknakeun: nu goce deungeun nu rampes. Kitu keh janma. mana na kapahayu ku twah nu mahayu inya. Nya mana janma mana hala ku twahna mana hayu ku twahna.
Kitu keh cai mana dipajar dwa piliheun ma. Banyu

 

XXVI
asrep lawan hening ma inya sanghyang darmawisesa, Nya nu dilakukeun ku mahapandita. Nu banyu ha(ng)ker lawan letuh ma inya na rasa carita nu dilakukeun ku na sang wiku lokika paramar/a/ta kabeh. Nya kadyangga ning centana lawan acentana. Nu centana ma wruh menget tutur tanpa balik lupa; ya ta wwit ning janma rahayu. ya tangkal ning bumi kreta. Nu acentana ma ikang lupa hyang, moha tar kahanan tutur: ya tar.gkal ning sanghara, punun ning kaliyuga, .beuti ning jalir, vvwit ning linyok; ya sangkan janma ka naraka. Ulan eta dipitemen ku nu dek berier ma.
Ini ujar sang sadu basana mahayu drebyana. Ini tri-tangtu di bumi. Bayu kita pina/h/ka prebu, sabda kita pina/h/ka rama. h(e)dap kita pina/hka resi. Ya tritangtu di bumi, ya kangken pineguh ning bwana ngara(n)na.
Ini triwarga di lamba. Wisnu kangken prabu, Brahma kangken rama, Isora kangken resi. Nya mana tritan(g)tu pineguh ning bwana. triwarga hurip ning jagat. Ya sinangguh tritan(g)tu di nu reya ngaranya.
Teguhkeun pageuhkeun sahingga ning tuhu, pepet byakta warta manah. Mana kreta na bwana, mana hayu ikang ja(ga)t, kena twah ning janma kapahayu.
Kitu keh, sang pandita pageuh di kapanditaan(a)na. kreta; sang wiku pageuh di kawikuan(a)na, kreta; sang manguyu pageuh di kamanguyuan(a)na, kreta; sang paliken pageuh di (ka)paliken(a)na. kreta; sang tetega pageuh di katetegaan(a)na, kreta; sang ameng pageuh di kaamengan(a)na, kreta; sang wasi pageuh di kawasian(a)na, kreta; sang ebon pageuh di kaebon(a)na, kreta; maka nguni sang walka pageuh di kawalkaa-

 

XXVII
n(a)na, kreta; sang wong tani pageuh di katanian(a)na, kreta; sang euwah pageuh di kaeuwahan(a)na, kreta; Sang gusti pageuh di kagustian(a)na. kreta:.sang mantri pageuh dikamantrian(a)na, kreta; sang masang pageuh di kamasangan(a)na, kreta; sang bujangga pageuh di kabujanggaan(a)na. kreta. sang tarahan pageuh di katarahan(a)na, kreta; sang disi pageuh di kadisian(a)na, kre’ta; sang prebu pageuh di kaprebuan(a)na, kreta.
Nguni sang pandita kalawan sang dewa ratu pageuh ngretakeun ing bwana, nya mana kreta lor kidul kulon wetan sakasangga dening pretiwi sakakurung dening akasa; pahi manghurip ikang sarwo janma kabeh.
Sarwo janma kabeh ngara(n)na: janma tumuwuh, janma triyak. janma wong, janma siwong, wastu siwong. Nya mana sakitu eta nu dipajar sarwo janma .kabeh ta.
Jan tumuwuh ma ngara(n)na: trena, taru, lata, galuma. Pahi manghurip hejo lembok natar dangkura; ya janma tumuwuh ngara(n)na.
Janma wong ma ngara(n)na: ruana janma kena ten hade yunina, Janma siwong ma. ngara(n)na: rampes yuni rampes bangsa kena acan nyaho di sanghyang darma.
Ini ma sugan hayang kalihasan ku eusi bwana. Reyana ta. Ini ngara(njna: kurija, ma/n/taja, bagaja, payuja.
Kurija ma ngara(n)na sawatek bijil ti sungut. Ma/n/taja ma nga-ra(n)na sawatek bijil ti panon. Bagaja ma ngara(n)na sawatek bijil ti

 

XXVIII
baga. Payuja ma ngara(ii)na sawatek bijil ti tumbling. Ya sinangguh sanghyang catur mula ngara(n)na.
Ini guna janma di bwana: /u/ ngangka, nyigi, ngiket, nyigeung, ngamang, ngarombaong. Ngangka ma ngara(n)na angen-angen. Nyigi ma ngara(n)na uu(n)tayan, Ngiket ma ngara(n)na watek nalikeun. Nyigeung ma ngara(n)na meu(ng)peung meulah, ma(n)cir. midwakeun, ngadar, ngagitaka, ngukur, nyarwakeun. Ngarwang ma ngara(n)na sawatek ngalikeun. Ngarombong ma ngara(n)na sawatek heuleut-heuleut. Ya ta sinangguh sadguna ngara(n)na. Sakitu guna janma sarean(a).
Ini kahayang janma: /ru/ yun suda, yun suka, yun munggah, yun luput. Ini kalingana: yun suda, ma ngara(n)na hayang puma, mu-mul keuna ku saroa kasakit; yun suka ma ngara(n)na hayang beunghar, mumul katunan ku drabya: yun nuinggah ma ngara(n)na hayang sorga, mumul manggihkeun bwana; yun Iuput ma ngara(n)na hayang mokta, mumul /ka/ kabawa ku para sorga. Nya mana sakitu kahayang janma sareyan(a)
Ini nu mandi ka cai. /ru/ Kalingana lanang wadon keudeu mala-wading. Sakitu eta reyana. Sabaraha dagangan dipakeun eta? Kalinga¬na asak deung atah, goce deung rampes, beet deung gede.
Sabaraha rasana? /u/ Kalingana lawana, kaduka, tirtka, amba, kasaya, madura. Lawana ma ngara(n)na pangset; kaduka ma ngara(nV na lada; tritka ma ngara(n)na pahit: amba ma ngara(n)na haseum; ka¬saya ma ngara(n)na pelem, madura ma ngara(n)na amis. Sakitu kara-sana ku na janma sarean(a)na,
Ini pakeun urang mibogaan maneh, pakeun turun patiwah-tiwah ka anak,

 

XXIX
ka incu, ka umpi. ka cicip, ka muning, ka anggasantana, ka pratisantana, ka putuh wekas sakabeh; nu sieup dipikakolotan deung21 nu hamo sieup beunang cekap.
Hamo sieup dipikakolotan ngara(n)na pinah ing buta raksasa. Beunang bobotoh, beunang babalanjaan, hamo yogya dipikakolotan. Ngara(n)na wineh ing cipta ambara. Hengan pamere indung, pamere bapa, pamere pangguruan, wenang dipikakolotan. Ngara(n)na dewa rumaksa di urang.
Ladang pepelakan wenang dipikakolotan. Ngara(n)na mani bijil ti pretiwi. Ladang heuyeuk, ladang cocooan wenang dipikakolotan. Ngara(n)na mirah tiba ti akasa.
Janma beunghar teka nebus wadon, teu nyaho indung-bapana, ualah dipikaritikan bisi urang kabawa salah. Aya deui nyaho di indung-bapana, syaran sangkan ahulun. Lamun twah indung-bapana rampes keneh na janma. ngara(n)na kapapanas ku twah kolot, (Eta) wenang dipikari/n/tikan. Hengan lamun ku carut ma ulah dipikaleuleuheungkeun. Ngara(n)na janma mider ing naraka.
Aya deui ma janma /ng/rampes twahna, rampes susukna, rampes wwitna, ulah mo22 tebus. Hengan ulah tuluy dipisomah bisi hulun turuna(na). Ulah majikeun ka kula-kadang urang. Geus ma tanya, bawakeun seupaheun sewaka ka urang.
Sakitu tata jangjawokanana pakeun dapurna pulang ka jatina deui. Pake beuteung di-

 

XXX
ri ti panjara, pakeun maur bangsa urang rampes pakeun beuteung ka pataka.
Ini pakeun urang ngajajadikeun budak. Ulah hawara dipitotoh-keun nu ma mo /nu/ bener bitan urang. Kareyaan urang, lamun lengkeng bapa turun ka anak lalaki, lamun lengkeng indung turun ka anak wadon. Lamun pahi ma ti panca ti bumi ngara(n)na buta sumurup ing kali. Hanteu yogya mijodokeur. bocah; bisi kabawa salah. bisi kaparisedek nu ngajadikeun.
Samangkana kayatnakeun talatah sang sadu. Saur sang darma pitutur mujarakeun sabda sang rumuhun, tutur twah paka sabda : Namo Siwaya! Nami Budaya! Namo Sidam Jiwa nalipurna!
Sang amaca maka suka, sang nurut ma ujar rahayu ngaregep cipta nirmala, yatna sang sewaka drama.
Ini kawuwusan siksakandang karesian ngaranya, ja na pustaka-nipun sang ngareungeu pun.
Mula nibakeun sastra duk ing teja (di)wasa, huwus ing wulan katiga pun. Ini babar ing pustakanipun: nora catur sagara wulan.

 

 

 

_/\_

Rahayu,

 

Published in: on 1 Januari 2010 at 5:35 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

Ahung,,,,

Horeng TOLERANSI atar AGEMAN teh tos NYAMPAK,

kahartos tur aya dina sukma Karuhun Urang SUNDA

Huuung,,,, Ahuuuung,,,, !!!


ASMARANDANA
(pupuh)
Kasamaran ku SILI(h)WANGI
ngariung dina seminar
pada pogot pada moho
pada ngaluaran hojah
pamanggih sewang-sewangan
SILI(h)WANGI pada nulup
dirucat ti unggal MADHAB

Para ahli teu saeutik
nu tarandang makalangan
pada nembrakkeun kanyaho
enggeus pada boga alas
garapan sewang-sewangan
ngeunaan pokok lulugu
SILI(h)WANGI Raja SUNDA

PANGKUR
(pupuh)
Kula deuk milu nyarita
Najan kula pada ngarucat
Ngawincik
Kaula moal deuk timu
Najan oray jangjangan
Nepi ka sisitan belut
Lamun seug urang neanganana
Luar incah tina diri

Kula euweuh bari aya
Mata holang sagala anu
Ngajadi
Nu di darat nu di laut
Tuwuhan sato hewan
Iwak, manusa geus puguh
Eusi jagat gorombyangan
Anu nyata anu demit

Kula bibitna ageman
Hindu-Buda-Nasrani pon
Kitu deui
Najan Islam nu saestu
Nya kula nu jadi bibit
Sipat kula tilem timbul
Sakapeung kul tiheula
Sakapeung Aci ning diri

Lantaran kula nyangkorah
Dina papadang cahayana hyang
WIDI
Henteu deukeut henteu jauh
Guyub jeung TANGTUNG ANDIKA
Hamo kasusul ku saur
Hamo kaguar ku basa
Hamo kasungsi ku harti

Kula diutus gumelar
Jadi hamba, jadi raja
Jadi wali
Jadi nabi pon nya kitu
Jadi Sunda jeung Jawa
Keling Cina jeung Malayu
Kabeh bangsa eusi jagat
Nya kula nu jadi bibit

Mun aci diri ti heula
Nya kaula anu timbul
Ti pandeuri
Liwat sajarahna tangtung
Marapih iselina
Jalan meulah Prabu Wastu
Panggih jeung Sorot Kancana
Janggilingna Sili(h)wangi

Mun inyana sarasmita
Nya kaula nu mapahkeun
Welas asih
Nu mere rasa saestu
Wit kula ti tunggalna
Nyusuk PAJAJARAN TANGTU
Jajar sarua luhurna
Fajar sinaglingan jinis

Kula ngajadi tiheula
Mangsa mulang malabu ka
Maha Suci
Kula jadi panungtun
Papadang arinyana
Nyaangan jalan rahayu
Cahya awal sesebutan
Papadang raspati mati

Sakitu kula nyarita
Mun enya arandika hayang
Panggih
Jeung kaula nu satuhu
Geura prak tareuleuman
Di kujur inya satangtung
Lain ku ngalah carita
Tapi ku ngaruceut diri

~ Cag

 

:: Ambu Wirumananggay

 

Published in: on 11 Desember 2009 at 1:00 am  Tinggalkan sebuah Komentar