merdeka,,, ???

Saurang warga Indonesia maot, kusabab amal pagaweana goreng patut di dunyana jadi di akherat teh geus pasti ditempatkeun di naraka. Ditingali ku manehna yen gning naraka teh beda-beda keur tiap-tiap nagara-na.

Manehna asup hayang apal ka naraka urang Inggris, terus nyarita:

ari ilaing keur naraon didieu ?

biasa weh Kang…keur disiksa, mimitina didiukkeun diluhur korsi listrik salila sa jam, terus didiukeun dina korsi paku sa jam oge, laju dibanjur ku bensin  terus diduruk ku seuneu. Beres kitu, Setan ti Inggris datang neruskeun nyiksa kuring make pecut saberesna poe. Ngan kitu jeung kitu unggal poe didieu mah.

Kusabab kadengena matak teu pikangeunaheun, terus eta urang Indonesia teh neangan naraka anu lain. Manehna ngilikan kumaha kaayaan di narakana urang AS, naraka Israel, naraka urang Rusia jeung rea-rea deui. Manehna nyokot kasimpulan yen gening sakabeh naraka teh kurang leuwih mirip jeung naraka urang Inggris.

Akhirna manehna balik deui ka naraka-na orang Indonesia, katingali meni antri panjang pisan anu nungguan giliran anu rek asup ti sababaraha nagara. Manehna bingung sabab di naraka Indonesia loba pisan peminatna, terus nanya kanu ngantri :

“keur naraon ngantri didieu, ari akang urang mana ?”

Anu keur ngantri ngajawab: abdi urang soviet. arek disiksa Kang, mimitina didiukkeun diluhur korsi listrik salila sa jam, terus didiukeun dina korsi paku sa jam oge, terus dibanjur ku bensin  terus diduruk ku seuneu. Beres kitu, terus Setan ti Indonesia datang neruskeun nyiksa kuring make pecut saberesna poe.

atuh sarua weh jeung naraka di nagara ilaing, naha ngadon ngilu ngantri di naraka nagara kuring ??

didieu mah kang service-na goreng, korsi listrikna teu hurung… sabab harga listrik naekna luhur pisan jaba sok pareum wae, korsi paku ge euweuh… jadi tinggal pakuna hungkul, sabab korsina pada ngarebutkeun. Bensinna oge euweuh kang… sabab mahal hargana oge, nepika salangit… malahan ceuk beja mah rek naek deui.. !! terus setana lolobana urut pagawe nagri anu loba korupsi, jeung lamun ngantor ngan neken absen hungkul.. terus bolos

numawi abdi ngiring weh ah di naraka na nagara akang…. teunanaon nya kang ???

kumaha maneh we ah… da memang kieu buktina…  teuing di dunya teuing di naraka MERDEKA teh ???

~ Cag

 

:: boedak satepak

Iklan
Published in: on 2 Desember 2010 at 6:53 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

kudu percaya ka pamajikan !!

keur mejehna tengah poe, mang Uhro (*sebut weh kitu ngarana) keur jungkir-balik bari nyepengan beuteungna katingali adugsongkol, nahan kanyeri anu kacida. katingali ti dapur pamajikan guragiru nyampeurkeun datangna sora anu menta tulung… kang, kunaon kang..?? ….kang !!

ngajedog siah… nyaho aing keur…aduhhhhh Gustiiii… ampuuuuun, nyi… kunaon ieu beuteung teh..??…aaalaaahhhhh… ampuuuunnnn….

kunaon kang ??… ceuk pamajikana bari hariweusweus…

nyi na meuni nyeri-nyeri teuing ieu beuteung..!! tulungaaaan…. aduuuuhhhh….

kela kang, urang marud bawang heula… tahan kang !!

teu kudu, aing mah ieu kudu kadokter, teukuat nyi….

jeung saha atuh inditna ?? da kuring teu bisa nganteur, di imah euweuh sasaha… jaba budak can balik deuih sakolana… dibalur weh atuh kang ku bawang jeung minyaknya…

sia mah kos kabudak weh kasalaki teh, make dibalur ku bawang…!! menggeus aing rek indit sorangan, ka dokter…

… kacaritakeun di ruangan dokter, kabeneran teu ngantri da keur sepi ari beurang mah pasenna.dijero ruangan dokter nanya ka mang Uhro…

kenapa pak ??… ceuk dokter

ih.. puguh matak kadieu ge teu apal, teuing kunaon.. !! inih pak dokter, saya teh sakit perut, jiga anu kram… ceuk mang Uhro… kitu nateh bari terus nyepengan beuteungna

sanggeus nanya, terus dokter nitah naek kana kasur tempat mariksa pasen…

pak, ini saya kasih tablet supaya perutnya tidak sakit, sehari 2 x pagi dan malam ya..

oh.. muhun den dokter, janteun ieu teh harus diminum… ??

bukan pak, tapi dimasukin ke dubur supaya reaksinya cepat… untuk yang pertama ini biar saya yang masukin, nanti malam bapak bisa minta bantuan istri bapak ya…

oh.. muhun Den.. ke kubapa di wartoskeun carana ka pun bojo…

maaf ya pak tolong buka celananya, terus eta dokter ngasupkeun obat kanu bujur mang Uhro…

dokter elekesekeng ngasupkeun eta obat nepika luat leet kesang menang saparapat jam mah… da mang Uhro teu daek cicing, jigana campur era ku dokter…

sanggeus beres, terus manehna dicalana deui… bari ngoloyong ka tempat diuk, terus mayar obat jeung ongkos pariksa ka eta dokter…. mang uhro langsung balik ka imahna.

siahhh… deuleu nyi, ku dokter mah langsung leungit kanyeri teh… lamun ku bawang mah kaburu paeh manten… ceuk mang Uhro ka pamajikana
tah kuring dibere obat, ngarah teu jadi deui ke peuting pang menerkeunnya… ieu obat kudu diasupkeun kanu bujur akang nyi…

eunya heug, kumaha akang weh… ceuk pamajikana bari ngoloyong ngajewang seuseuhan dina korsi rek ditilepan.

peutingna, di jero kamar… mang uhro, geus disasarung siap-siap menta diobatan ka pamajikana..

pamajikana nyokot obat sasiki, terus nyampeurkeun anu keur nonggeng bari leungen katuhuna nyepengan taktak salakina, anu kenca nyepeungan obat nu rek diasupkeun….

AAAAAHHHH…. HAAAAAHHHHHH…. TOBATTTTT…!!!!

can ge asup ka biwir bujur eta obat, salakina geus ngajerit leuwih tarik tibatan anu beurang basa adog-songkol

pamajikana reuwas…. kunaon kang..!! nyeuri ??… pan ieu masih dina leungeun nyai obatna oge can diasup keun !!

HAAAAAAHHHH…. nyiiiiiii… hampuraaaaa… dasar si nurus tunjung…!!!

kunaon ari akang ?? ongkoh menta hampura, tapi nyarekan nyi… !?%$#&@??

lain…., akang karek sadar lamun tadi beurang eta leungeun dokter basa ngubaran dua nana nyepeungan taktak akang…!!!

HALAAAAAHHHH…… AMPUNNNNNNN…..!!!!!

 

:: Ncep Borneo ,,,, hahaa

Published in: on 2 Desember 2010 at 3:42 am  Comments (2)  

teu kuatttt… akhirna kaluar oge !!

dirampaan, terus diusapan dibalur ku minyak saeutik-saeutik ameh rada leueur, bari sakapeung rada peureum beunta… jiga anu nahan kanyeri jeung nikmat… rada kaluhur meueusan ‘Cu tong didinya wae, teu kuat didinya mah rada nyeri. pindah..

lengen anu pinuh ku minyak teu kudu diparentah deui, terus nyasar bagean anu can ka rampa.

mun bari ngadongeng Ni, ameh teu karasa cape mencetan teh?? ceuk incuna mimiti muka obrolan ka Nini na anu keur dirancet..

kieu yeuh regepkeun ku hidep, baheula nini teh katelah tukang indit-inditan mun ceuk budak ayeuna mah senang traveling meureun…

eta si Nini cacarita ka incuna pangalaman baheula waktu keur ngora nepi ka sagede nini-nini…

incuna ngaregepkeun, naon anu dicaritakeun ku manehna. ti tungtung luhur Sumatra dina peta nepi ka handap na eta pulo geus di aprak, ti Jawa Barat nepika Jawa Timur di jugjug.. di aprak meh taya nu kaliwat. eta c nini agul ka incuna pedah mun indit inditan tara utah. boh naek kapal luhur, kapal cai, beus, kareta, beca, jeung keretek kuda, tara pernah utah najan sakumaha jauhna eta perjalanan. rek mobil alus atawa butut tetep nagen tara murel.

incuna naya, Ni naon rahasiahna bisa kuat kitu ?? ke ku nini dibere nyaho…

tapi eunyaan nini acan pernah pisan utah satungtung hirup lamun naek kandaraan..?? ceuk incuna nanya deui

… perna sakali !! ceuk si nini

keur kamana naha beut utah Ni ?? naek naon, Kareta ??..lain, ceuk si nini

beus ?? ..lain.. Kapal luhur ??…lain.. kapal cai??…lain, lain naek eta…

naon atuh Ni, jeung nini keur kamana ??

nini ngan sakali-kalina utah basa ka balikpapan, diditu mah euweuh kareta api, beca, jeung keretek kuda..

jadi naek naon atuh nini teh beut utah??

nini utah basa naek ojeg rek kapalabuhan, rek mulang ka jawa

naha naek ojeg beut utah Ni?? puguh genah ngahiliwir loba angin lin..

nyeta ku ngahiliwirna angin eta nini utah, teu kuat ngambe conge tukang ojegna

haduhhh… nyaan eta mah..nini teu kuat neupika rek kapiuhan cu.. terus akhirna kaluar oge kejo isuk-isuk teh

incuna : gogodeg bari cicirihilan, lengena terus ngarancet bitis nini na

Published in: on 2 Desember 2010 at 2:43 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

Panganten anyar

Panganten anyar

Aya panganten anyar, salakina NGIMPI nganjang kaihiji lembur, tapi eta lembur eweuh sasaha. manehna kukurilingan bari ulak ilik, gegeroan nyalukan sugan aya jelema anu ngulampreng. lila teu manggih jelema, manehna ngalungsar dina handapeun tangkal anu kacida gedena… maksudna rek ngareureuhkeun kacape dinu iyuh. barang rek nyarande, aya hiji sora anu euweuh wujudna…. luak lieuk can kapanggih, disusur datangna eta sora.. sing horeng aya jalma jangkung badag, dedegan mantes, awakna bersih matak kayungyun anu ningali…

eta jalma ngajak lempang bari nyarita..’kusabab maneh geus aya didieu, hayu sakalian tempo kaayaan diieu tempat’.. jiga anu keuna ku sirep.. eta lalaki ngoloyong nuturkeun anu rek nganter. Barang blos ka hiji tempat aya kaca anu sakitu badagna… nepikeun ka manehna kumecrek.. eta kaca euweuh tungtungan… handap napak bumi, luhur nepi kalangit, kiwa tengen teu aya tungtungna, manehna bisa ningali awakna tiluhur sausap rambut tihandap dampal sampeyan, ngan aya bedana… beungeutna jadi ngora deui.

Can ge puas ningali kaahengan eta kaca, manehna geus diajak asup deui kahiji tempat anu pinuh ku sasatoan, tinu leutik nepi kanu pang gedena, sato tijaman baheula, nepi ka jaman harita aya di eta tempat. Ngan anehna teu saeutik sato anu ngan ukur sirahna hungkul sato, kitu oge sabalikna.. aya anu awakna sato tapi sirahna manusa. Malah aya tatangkalan keur ngobrol jeung baturna…. barisa ngomong

Sieun campur panasaran hayang ningali kabeh nu aya dijero eta tempat, manehna geus diajak deui ka tempat anu sejen, ngan anu jadi panasaran, naha aya hiji tempat anu teu menang diunggahan ku manehna… ngan teu loba carita. Sangges beres kabeh tempat ditunjukeun ka eta lalaki, jelema anu jangkung badag nyarita… tah ayeunamah maneh geus apal naon2 anu teu ilahar, jeung teu sakabeh manusa anu bisa ningali jeung nyaho kaayaan didieu… jig ayeunamah bisi maneh arek mulang…

Eta lalaki nganuhunkeun geus diberenyaho tempat2 anu can pernah dianjangan ku manehna, kabeh tempat anu tadina euweuh.. jadi narembongan sorangan… sabot arek ngaleos, manehna meakeun kapanasaran, ngawanikeun nanya.. naha abdi teu menang ka tempat anu itu, bari nunjuk hiji lawang anu tadi diliwat tea….

Ceuk jelema anu jangkung badag, teu menang nyaho kadinya mah… sabab maneh teu boga ijin tinu boga sakabeh ieu tempat, jeung bahaya lamun maneh apal aya naon dijero eta tempat, eta jelema nyarita bari ngaleos teuing kamana leosna da asup ka jalan satapak anu pinuh ku tatangkalan. Terus ngiles…

Dasar watak jelema, anu teu lepas ku kapanasaran, sakitu teu menang teh ngadon malah beuki hayang nyaho…. Nya manehna keukeuteuyeupan arek asup ka eta tempat. Barang ngalengkahkeun suku kencana asup ka eta tempat, RIYEUGHHH.. bumi ngariyeug, manehna ngahephep tiarap bari nyepengan sirahna da karasa aya lini.

Geus rada lila manehna cengkat bari ulak ilik, bumi jadi poek mongkleng… ngan tetep awak manehna mah katingali, siga kacaangan ku bulan. Ari di reret, manehna aya dina handapeun tatangkalan gede, luhurna meh nepika nembus kalangit . manehna olohok, sabab buahna tina tangkal eta harurung…. Dideukeutan, beki deukeut beuki sidik singhoreng loba lantera anu ngagarantung dina eta tatangkalan. Di itung teu kaitung, ngan aya anu hurung mancer, aya anu metetet, aya anu geus tereh pareum, aya oge anu geus pareum. Barang arek di rampa… EUREUUUUNN !! …. Aya hiji sora bangun anu nyentak ka manehna. singhoreng jalma anu tadi.

Semu anu nyentak manehna nyarita… na ari maneh, ngadon asup ka ieu tempat .. ? apan geus dibejaan teu menang asup, bahaya !!

Naha ? … sabab eta tangkal teh hiji ciri iraha jalma bakal paeh… maneh oge bisa apal iraha bakal paeh. Dina satiap lampu aya minyakan jeung aya ngaranan. tuh tingali, itu anu metetet eta cirina hirupna tereh kana pipaeheun. Geus ah, kuring mah teu tanggung jawab, sabab lamun ka goder eta lampu terus pareum, maka jalma anu hirup di alam maneh bisa paeh. Tapi kusabab maneh geus asup ka ieu tempat pek kukuring dibere waktu bisi arek ulak ilik mah, kuring arek nungguan diluar, sieun kasalahkeun.

Kulantaran diijinan, dina waktu anu samporet, manehna inget ka pamajikana. Hayang apal, naha pamajikana anu anyar dikawin teh lila keneh umurna atawa sakeudeung deui ? bari ulak ilik macaan hiji2 ngaran, nya ahirna kapanggih ngaran pamajikana, lampuna hurung naker minyakna kaciri loba keneh. Terus nguriling deui neangan ngaran sorangan, ari direret aya lentara anu metetet meh tereh pareum jeung tulisana ampir teu kabaca, disidik-sidik sing horeng ngaran manehna.

GEUBEUG .. manehna reuwas, sabab ceuk jelema anu tadi, eta teh cirina jalma tereh paeh. Makaning anyar pangantenan….. karunya pamajikan lamun ditinggalkeun teh, makaning sono keneh… ceuk pikirna

Manehna kukurilingan sugan manggih selang atawa sedotan, maksudna arek mindahkeun minyak anu pamajikana kanu tempat manehna, ngan edas di eta tempat meni sakitu bersihna, meh euweuh kalakay anu ragrag. Nya ahirna manehna lalaunan muka tutup minyak bangun anu ati2 sabab sieun lampu anu pamajikana pareum. Geus ka buka terus manehna nganclomkeun curukna, aya menang minyak dua tetes, diasupkeun kanu manehna… ngan kitu jeung kitu anu dipigawe ku eta lalaki.

perjuangan teh teu sia-sia, sabab minyak anu pamajikana jeung anu manehna ayeuna meh ampir sarua… barang keur neruskeun eta pagawean jol …..GAPLOK. . . . aya nu nampiling kana pipina, ari korejat hudang singhoreng pamajikana keur ngabeudeuga diluhureun kasur hohoak bari menerkeun samping … NA ARI AKANG AYA KU TEUNGTEUINGEUN.. eta curuk dilamot terus diasupkeun kanu ceuli abdi, dilamot deui di bebeskeun kanu irung.. dilamot deui dikorowekeun kanu bujal,… ari lila-lila teuing mah kang da GETEKS … bisa paeh keur sare kieu caranamah….

Salaki : ….ngahuleng bari ngumpulkeun pangacian !#&@!?….

Cag`

::boedak satepak

Published in: on 2 Desember 2010 at 2:23 am  Comments (2)  

diajar pupuh

1. ASMARANDANA

 

Mang Karta angkat ka pasar,mawa hayam na carangka,garwana palay calana,hayang nyaba ka Jakarta,maksadna nganjang ka anak,lantaran hargana mahal,kapaksa mawa martabak.

 

2. ISMIRINDINI

 

Nyi Nining pipis di pipir,sisirintil sisi bilik,Didi licik nyidik-nyidik,Nining risi bilih isin,Nining nyiwit pipi Didi,sirintil Didi nyirintil,Birit Nyi Nining digitik.

 

3. USMURUNDUNU

 

Nu dugul nyunyuhun hulu,ngukuy-ngukuy urut kuntul,lutung budug susuruntul,nubruk kurumbung nu burung,lutung subuh-subuh turun,nu dugul pundung ku lutung,kurumuy nu mundut tulung.

 

4. ÉSMÉRÉNDÉNÉ

 

Téh Nénéng élékésékéng,rék méré kérécék génjér,hésé méré kékéréhét,méréngkél kékéd méngkéné,Nénéng jéngkél téh mélétét,kéléséd Nénéng ngéléséd,ngéléséd rék méré … nénén.

 

5. OSMORONDONO

 

Boro-boro sono bogoh,hoyong mondok tos morosot,sosolongkrong nyoo kohkol,montong osok olo-olo,kolor logor tos morosot,dosol ontohod morongkol,rorontok nyonyoo … nyonyo.

 

6. EUSMEUREUNDEUNEU

 

Keuyeup keur heureuy jeung beunteur,deudeuh geugeut jeung beubeureuh,seuleungkreung keuyeup nyeuleungkreung,keuyeup neuteup beunteur peureum,keuyeup ngeundeuk-ngeundeuk beuteung beunteur,ceukeukeuk keuyeup nyeukeukeuk,teu heubeul beunteur keureuneuh.

Published in: on 27 November 2010 at 11:29 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

si abah nyawer

Kapara tamu sadayana

Warga wargi nu araya

Abah nyelang nyawer heula

Antosan da moal lila

 

Ujang nyai sami gandang

Sami calik dina ranjang

Ujang masih keneh bujang

Nikah kanu geulis lenjang

 

Ujang teh perlu bisa

Siga cara abah ka ema

Ayeunamah geus waktuna

Mindeng ge moal doraka

 

Lamun meneran parawan

Rada hese mamatahan

Ku Sabab can pangalaman

Ujang kudu lalaunan

 

Tapi mun ujang ka randa

Tangtu moal lila-lila

Molompong moal sulaya

Lantaran urut baheula

 

Bisi bojo udah-aduh

Mangkade ulah geruh

Hudang bae subuh-subuh

Da moal karasa tunduh

 

Mun si nyai geus ngalempreh

Ujang omat ulah leweh

Sanajan nepi kasoeh

Can aya nu tuluy paeh

 

Lamun bojo keur bungkiang

Omat ujang ulah hariwang

Keureuyeuh wae titukang

edetkeun wae sing tenang

 

Nyai teh kedah ngartikeun

Mun caroge geus hayangeun

Ku nyai geuwat berekeun

Bari rada diburukeun

 

Lamun nyai keur di gawe

Mangkade sing hade gawe

Itung-itung mayar gawe

Ngarah ngeunah kana hate

 

Mimiti mah rada nyeri

Nepi kana sirah nyai

Tapi mun enggeus sakali

Tangtu matak menta deui

 

Poman nyai ulah talangke

Kudu emut ka caroge

Kujalan masihan gawe

Najan caroge tas balik gawe

 

Sakitu bae ti abah

Mangkade ulah gareuwah

Tangetkeun ulah gagabah

Ngarah caroge teu seuhah

 

 

wakakakakk

 

*****

Published in: on 21 November 2010 at 11:47 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

sipat jalma dumasar kana rupa-rupa hitutna

 

 

Jalma jujur

Jalma nu daek ngaku mun geus hitut

 

Jalma teu Jujur

Jalma nu hitut tuluy nyalahkeun batur

 

Jalma belegug

Jalma nu nahan hitut mangjam-jam lilana

 

Jalma nu berwawasan

Jalma nu apal iraha kuduna hitut

 

Jalma nu Misterius

Jalma nu hitut tapi batur euweuh nu nyahoeun

 

Jalma nu sok gugup

Jalma nu ujug-ujug nahan hitut mun keur hitut

 

Jalma nu Percaya Diri

Jalma nu yakin yen hitutna seungit

 

Jalma nu Sadis

Jalma nu hitut bari dibekep ku leungeun tuluy dibekepkeun ka irung batur

 

Jalma nu Isinan

Jalma nu hitutna teu disada tapi ngarasa isin sorangan

 

Jalma nu Strategic

Lamun hitut sok bari seuri ngagak-gak meh nutupan sora hitutna

 

Jalma nu Bodo

Lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagantian hitutna nu kaluar

 

Jalma nu Pedit

Lamun hitut dikaluarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada tit..tit..tit. ..

 

Jalma nu Sombong

Jalma nu sok ngambeuan hitutna sorangan

 

Jalma nu ramah

Jalma nu sok resep ngambeuan hitut batur

 

Jalma nu tara gaul

Mun hitut sok bari nyumput

 

Jalma nu Sakti

Mun hitut bari make tanaga dalem

 

Jalma nu pinter

Jalma nu bisa nyirian hitut batur

 

Jalma nu sial

Mun hitut kaluar jeung bukur-bukurna.

 

Jalma nu Soleh

Mun beres hitut sok nyebut ALHAMDULILAH…!

 

Jalma nu Taqwa

Mun hitut sok nyebut ASTAGPIRULOH…!

 

Jalma nu loba Dosa

nya eta nu hitut bari ngaragang nyawa…INALILAHI WAINAILAIHI ROJIUN.. !

 

hitut pamaen ben

lamun hitut prekwensi nada-na diukur nganggo TUNER

 

hitut fisikawan

pas hitut kecepatan anginna diukur sabaraha MpH

 

hitut psikolog

pas hitut, ditalungtik respon batur anu ngambu-na, naha ngambek, pura-pura, seuri dll.

 

hitut mathematician

tiap hitut diitung sabaraha menit totalna dina sadinten

terus dikurangan hitut anu teu disada

diprosentasikeun kana hitut anu campur busiat

 

hitut kimiawan

hitut-na di wadahan kana tabung reaksi, terus diitung pH na nganggo kertas lakmus

 

hitut sound engineer

hitut na di miksing nganggo epek chorus, reverb jeung delay, supaya sorana langkung artistik. pami swanten hitutna supados rada sangar, ngaggo efek distorsi

pami hoyong rada ngeblus, ngaggo epek !

 

hitut pendeta

tiap atos hitut tara kakantun ngucap ‘haleluya!’

 

hitut ulama

tiap atos hitut, khotbah: bagiku hitutku, dan bagimu hitutmu

 

hitut jalmi sensitip

tiap tos hitut, sadidinten diemutan, hawatos aya anu kasigeung, anu katojos manahna

 

hitut biksu

saatos hitut digebah haseupna ku haseup hioh, supados teu bau

 

hitut pejabat negara

setiap atos hitut, berkomentar ‘tidak benar bahwa itu adalah hitut saya’

 

hitut anggota DPR

dirapatkeun supaya aya studi banding hitut di luar negeri, untuk merumuskan aturan bagaimana aturan dan tata tertib hitut ketika sedang rapat

 

hitut partai demokrasi

setiap atos hitut DILANJUTKAN dengan ngaborosot di kamar mandi

 

hitut partei golkar

sok ngantunkeun warna koneng dina lancingan

 

hitut gusdur

mun hitut tara diemutan heula, langsung brot wae, teras nyarios ‘gitu aja kok repot’

 

hitut tentara

ditembakeun kana laleur atawa reungit, supaya paeh

 

hitut guru SD atawa pagawe negeri eselon handap

dilelebar, kitu-kitu ge asalna tina beas

 

 

Published in: on 16 Oktober 2010 at 11:11 am  Comments (1)  

du’a hiji salaki

Salaki ngado’a : Gustiiiii, abdi teu nampi !! abdi gawe nepika banting tulang, nepika luat leet kesang. Ari ninggal pun bojo ngan ngeunah-ngeunah di imah lalajo tv. Abdi hoyong mere pelajaran ka anjeuna, tulungan abdi Gusti… robih abdi janteun istri, anjeuna janteun salaki abdi.

 

Gusti anu ngadangu hambana ngado’a….nya di Kabul eta do’a teh

 

Isukna eta lalaki anu geus barobah wujud jadi awewe (pamajikana) hudang terus buru-buru kadapur nyiapkeun sarapan, terus ngahudangkeun 2 anakna anu kudu siap-siap indit ka sakola.

 

 

Laju, manehna ngumpulkeun jeung ngasupkeun baju-baju kotor kanu jolang seuseuhan, sanggeus salaki indit ngantor jeung anak anu pang gedena indit sakola, manehna nganter anakna anu leutik ka sakola TK, nyimpang ka pasar rek balanja. Nepi ka imah, sangges menerkeun budakna ganti baju, manehna nyeuseuhan baju terus dipoekeun. Beres kitu koloyong ka dapur terus masak jang dahar engke beurang.

 

Sanggeus masak, terus gegeroh ngumbahan piring-piring urut dahar tadi isuk jeung parabot urut masak tadi. sanggeus budakna anu kahiji datang ti sakola, terus manehna dahar jeung dua budakna. Barang keur kitu, manehna inget lamun poe eta kudu mayar listrik jeung telepon geus akhir waktu. Budakna anu dua dititah buru-buru sare beurang, manehna indit ka bank anu deukeut jeung imahna rek mayar tagihan anu tadi inget tea.

 

Balik ti bank terus nyetrika baju bari lalajo tv, pasosore manehna manyuran kembang anu aya ditepas, terus ngamandian budak-budakna. sanggeus kitu ngabantuan maranehna diajar jeung mariksaan PR budakna. jam 9 peuting manehna ngarasa kacapean terus sare tibra naker. Geus pasti masih keneh loba pagawean-pagawean sejena anu can beres, ngan teu kuat lungse.

 

Dua poe ngajadi peran pamajikana, manehna teu tahan. Sujud terus ngado’a deui : “ Gustiii, abdi nyuhunkeun dihapunten, geningan salah sangkaan abdi salami ieu teh !! abdi teu tahan ngajalankeun lalakon nu jadi pamajikan teh, abdi nyuhunkeun di uwihkeun janteun lalaki, salaki manehna deui. “

 

Gusti ngajawab: ” Bisa wae. Tapi maneh kudu nungguan heula salapan bulan, sabab maneh ayeuna keur-reuneuh ”

 

 

Cag ah…

 

:: boedak satepak

Published in: on 4 September 2010 at 4:49 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

teu nyaho ,,, !!!

mang Uhro gumbira kacida, sabab geus dua taun nganggur ahirna menang oge pagawean ditarima di hiji parusahaan gede anu ngabogaan kantor sababaraha tingkat wangunanna

 

dina hiji poe manehna mimitian gawe, menang rohangan kantor anu lumayan gareunah. saking ku senang hatena, manehna langsung ngajewang gagang telepon boga niat rek menta nginum ka babu kantor..

 

 

Telepon : “Hallo……?”

 

Uhro : Halow… cing panganteurkeun cikopi karohangan sayah ayeuna keneh… !!

 

Telepon : ” Kurang ajar…..!! nyaho teu jeung saha maneh nyarita…!!!”

 

Uhro : “henteu…. sayah mah tidak nyaho, kunaon kitu ??”

 

Telepon : “SAYAH PRESIDEN DIREKTUR DI PERUSAHAAN IEU.. NYAHO……!!!”

 

mang Uhro teu eleh gertak, terus ngabales…

 

Uhro : “Oh.. maeunya….! nyaho teu jeung saha Bapak ngomong ayeuna ….?”

 

Telepon : “teu nyaho…!!”

 

Uhro : “Syukur atuh mun kitu mah…” mang Uhro terus nutup gagang telepona 🙂

 cag.

Published in: on 18 Agustus 2010 at 3:20 pm  Comments (1)  

ngaroko teh teu ngabahayakeun !!!

Loba jelema anu hariwang ku bahayana roko eung loba anu di singsieunan, tapi sanggeus disilidik ku sababaraha urang pakar dina widangna, aripek teh roko saeutik oge teu ngabahayakeun. Terus eta jelema anu palinter teh paheut erek ngabuktikeunna ku nyokot tina sababaraha dongeng jaman baheula, jiga karuhun urang baheula geus nyobaan ku sababaraha kali ngtes, buktina siga carita dihandap ieu. Manehna tetep sehat, jagjag waringkas. Jiga anu dilakukeun ku tilu jelema anu ahli dina widangna. Tah dijaman bahari aya tilu dukun, manehna sok babarengan lamun indit-inditan. Ngan eta jelema tiluan teh boga karesep anu beda. Sebut weh ngarana :

Dukun Sandeng (resep maen ka awewe)
Dukun Uhro (resep nginum anu matak mabok)
Dukun Jason (beuki udud, jiga asbak sagala merk roko asup)

dina hiji poe eta jelema tiluan teh lempang tanpa tujuan. Teuing timana datangna nyaho2 dihareupeun maranehna aya kendi anu katingalina geus lawas. Terus ku sisandeng dicokot eta kendi terus diusap make leungeuna, maksudna ameh bersih eta kendi teh. Barang keur diusap, dadak sakala tina baham kendi kaluar HASEUP ….mimitina eta haseup teh ipis, bekilila beki kandel…robah wujud jadi hiji jirim anu matak pikasieuneun anu anyar panggih. Laju eta jirim teh seuri nyakakak jigana atoh yen manusa anu tiluan teh ngarasa kasieunan..Ha..Ha..Ha..Ha.. sorana handaruan, terus nyarita… Kaula teh JIN anu ngageugeuh di Cihampelas… Ha..Ha..Ha..Ha.. kusabab maraneh geus ngaleupaskeun kaula tina jero kendi, ku kaula rek ngaijabah sapamenta maneh masing2.

Eta jelema tiluan anu tadina sieun, dadak sakala jadi nyerengeh cing lalieuk sabab inget kana dongeng aladin… terus maranehna mikir bari nyarepeng tarang, rek menta anu ngan sakali Saumur hirup aya anu nedunan.
Ku eta tilu jelema teu dililakeun deui, anu pangheulana ngomong si Sandeng… abdi mah nyuhunkeun awewe anu gareulis jeung ngarora ti satiap bangsa anu aya di ieu alam dunya, terus asupkeun ka jero guha anu nutup, omat abdi tong waka dikaluarkeun jeung diganggu salila 10 taun. BLEUUBBB…. Sajorelat mata eta JIN ngiceup, nyampurnakeun kahayang si Sandeng… les si Sandeng ngiles.

Uhro teu talangke, saenggeus babaturana ngaleungit, manehna ngacung terus bari nyarita… kuring mah hayang sakabeh jenis arak anu aya di dunya jang bekel salila 10 taun, terus simpen eta arak jeung kuring dijero guha terus tutup panto guhana, omat tong diganggu salila waktu eta.

Ha..Ha..Ha..Ha.. beres seuri eta JIN, si uhro ngaleungit.. geus disampurnakeun pamentana

Beres kitu jin nunjuk bari nyentak ka si Jason… Sok ayeuna kari ilaing, buru hayang naon ??

Si Jason nyarita : abdi mah hoyong sagala jenis roko anu aya di alam dunya jang bekel hirup di guha salila 10 taun, sarua jeung babaturan kuring… tong diganggu… HEUG !! beres nyarita… jin jeung si Jason ngaraleungit.

gancangna carita sanggeus 10 taun dina waktu anu di penta, eta jin kaluar rek muka panto guha masing2 nujadi dunungana anu geus dijanjikeun. Eta jin ku unggeukna langsung panto2 guha mararuka…

katingali si Sandeng kaluar tina panto guha… awak begung jaba garing, nangtung ge hese sabab tuurna nyorocod, gawena sapopoe ngan taeun jeung taeun weh… hihihi.. nganteur kahayang napsuna jeung awewe2 anu semox nu aya dijero guha. Teu lila si sandeng ngarumpuyuk kanu taneh terus paeh…

torojol si uhro kaluar tina sungut guha, beuteungna bucitreuk kusabab tiap poe gawena ngan nginum jeung nginum nepika mabok. Leumpang sosoloyongan, teu lila roboh teu kuat nahan awakna. Terus paeh nyusul sobatna… (sandeng.alm.com).

eta JIN keur anteng bari seuseurian ningalikeun dua urang dunungana paeh, jol… kaplokk, aya anu nampiling kana pipina eta jin bari sesentak nyarekan beak karep…. bari nyarita :

dasar Jin nurus tunjung, teu nyakola… Jin goblog !! mere roko ka aing, ari korekna mana ??

~ Cag

“Roko teu ngabahayakeun salila teu diseungeut.“ … hihihi

Published in: on 6 Agustus 2010 at 11:36 am  Tinggalkan sebuah Komentar