Asah Asih Asuh

 

 

¸¸.♬´¯`♬¸¸.♩.. ting..teung..ting..teng…..♩.¸¸♬´¯`♬.¸

Rek aub ka abrulan tikukur anu hiber bangun jigrah

Rek sawala ngeunaan tanah bumetah

Lemah endah nu ditandasa teu reureuh-reureuh

Bumi kuring nu ringsing leungiteun deudeuh

Saestuna kumelip ditiir takdir

¸¸.♬´¯`♬¸¸.♩.. ting..teung..ting..teng…..♩.¸¸♬´¯`♬.¸

 

 

…bener lah si aki mah ngan senang jeung senang weh ditingal teh, cobi atuh ki bagi kasenangan ka incu !! … ceuk si Ncep ningali Akina anu keur hahaleuangan bari nyoo kacapi…

Ki Djuanta anu anteng nyoo kacapi, eureun ngadenge anu nyarita… rek kamana ilaing Cep??, hiap kadiau yeuh aya beuleum sampeu jeung gula kawung geura..!!

Anu di tawaran teu talangke, sabab asa kabeneran beuteung lapar ditawaran barang dahar, kalacat naek kanu paranggong terus sila nyinghareupan ki Djuanta anu keur anteng leungeuna maenkeun kacapi..

kunaon ilaing meni kusut kitu paroman teh ?? ceuk ki Djuanta nanya ka incuna..

Puguh ge keur buntu pamikiran ieu teh ki… ceuk si Ncep bari leungeuna nyokot beuleum sampeu dina piring seng

Buntu kumaha ?? ceuk Aki na….

Nyeta ki geuning dipikir- pikir, naon anu di obrolkeun ku aki teh aya benerna oge…

Maksud ilaing ?? ceuk ki djuanta bari kerung ngarampa-rampa maksud caritaan incuna..

Enya, saur aki pan… teuing nepika tingkatan mana perjalanan sajauh ieu, lamun beuki diancruban jeung diteuleuman, lamun hirup teh nyaeta hiji perjalanan ka jero diri. Beda jeung harta karun anu kudu diteangan, jeung mawa kamungkinan kabukana hiji panemu, harta karun kahirupan aya dina proses diajar, lain tina tujuan ahirna. Keur abdi Ki.. ieu penting sangkan dipahami jeung ditaluntik, sabab perjalanan manggihan diri sorangan nyaeta samodel perjalanan anu teu apal GARIS AHIR. Jadi abdi teH kataji pisan ki hayong apal kumaha carana jeung naon maksudna ??

Heuheuheu… alus euy, mengpeung ngora ilaing the… pamajikan can gableg, gawe eukeur, loba waktu anu kapiceun teu puguh… lain ulah liar, tapi kudu boga watesan-watesan… dimana jaga ilaing boga pamajikan jeung anak aya turunkeuneun.. ceuk carita aki mah, harta karun anu tadi. ari elmu atawa kanyahomah mah moal beak nepi ka sababaraha turunan oge, beda jeung harta cu.. sabab gening bukti yen hirup didunya teh kabeh oge neangan kamulyaan jeung kasampurnaan hirup, boh dunya boh akheratna

Muhun ki leres pisan…

Yeuh.. jadi jelema mah nupenting ulah geureuhan, poyokan, jail, iren, bohong, cidra, jeung rea-rea deui… sangkan hirup salamet jeung loba batur loba dulur…

Muhun ki, intina mah kedah silih Asah, silih Asih, Silih Asuh nya ki…

Heueuh kitu ngan kahade bisi salah harti, dina nempatkeun jeung ngararapkeun eta basa the… !!

Ulah miharep pamulang, pedah aya basana SILIH… tempatkeun ieu diri jadi palaku, ulah nampeu (nampanan).. dasaran weh ku kaikhlasan tekad laku jeung lampah.. kakara merenah tah dina ngajalankeun kahirupan teh…

Ceuk Ki Djuanta bari metikan senar kacapi ngahaleuang deui….

 

 

¸¸.♬´¯`♬¸¸.♩.. ting..teung..ting..teng…..♩.¸¸♬´¯`♬.¸

Galindeng teh jerit batin nu gumulung jeung tangtungan

Atawa rasa nu dianyam ku kahangham, kahariwang, tur harepan

Nu tembus ka tungtung kalbu, norobos ka lengkob angen,

Ngajaul ka punclut gunung, kapakan dina tanjakan

Basa Malati ti Jayagiri dumalingding kaintip ku angin rintih

Saetusna gumelar kasengker kadar

¸¸.♬´¯`♬¸¸.♩.. ting..teung..ting..teng…..♩.¸¸♬´¯`♬.¸

 

 

Nya da kumaha atuh ki, memang leres kitu, tapi namina oge jalmi sok aya kabingung jeung kasusah dina nyinghareupan ieu kahirupan the. Jadi tetep urang moal bisa leupas ti batur anu bisa nyumponan kahirupan. Jadi pasti urang perlu ngandelkeun batur sangkan tetep hirup… ceuk si Ncep nembal obrolan akina.

Heuheuheu… kieu cu !!

Ilaing apal balon gas anu sok aya dijual di pasar-pasar ??

Ih kantenan weh ki…

Tah, kieu yeuh aki boga carita… salah sahiji cara eta tukang balon gas sanggeus dadasar siap ngajual balon, manehna ngaleupaskeun balon anu warna beureum, eta balon ngapung ka luhur langit….teu lila manehna ngaleupaskeun deui balon anu warna hejo… maksudna sangkan barudak leutik anu nenjo eta balon kataji ningali aya balon bisa ngapung terus nyampeurkeun manehna…

tah… teu lila tidinya, aya budak nyampeurkeun ka tukang dagang bari nyarita…

Mang, lamun balon anu hideung eta sarua bisa ngapung teu ??

Tah kira kira ceuk ilaing kumaha jawaban eta tukang balon gas….

…nya bisa hibeur bisa moal… !! ceuk si Ncep

Naha ??

Nya lamun masih ditalian mah moal ngapung, teu jiga balon anu beureum jeung anu hejo…

Tah cu… masalahna lain dina warna anu bisa ngapungkeun eta balon, teu paduli masalah warnana mah, rek beureum, hejo, koneng, hideung atawa warna naon wae oge, tapi gas anu aya dijero eta balon anu bisa ngahiberkeun mah

Dina carita eta balon dasarnamah sarua jeung manusa, manusa bisa hasil nepika sukses kusabab kakuatan anu aya dina dirina.

Dupi kakuatan anu dimaksad ku aki teh kumaha ?? ceuk si Ncep nanya ka Akina..

Yeuh cu, anu dimaksud kakuatan manurut aki mah kieu…

Kahiji, naon wae anu ku hidep dipikirkeun, di omongkeun, dilakukeun, digawekeun ku hideup aya dina jalur rel-na manurut aturan anu aya (anu positip), boh aturan anu ditulis atawa anu teu ditulis. Dimimitian tina pamikiran urang, dimana hidep ngukut jeung melak anu goreng (nehatip) imbasna anu kudu disinghareupan teh naon anu dipanen tina pamikiran urang eta moal hade.

Kaduana, kudu percaya diri. Kagagalan jeung pangalaman ditolak dina hiji pamaksudan mah geus biasa cu… tapi anu luar biasa nyaeta kayakinan diri satiap jalma.

Anu katiluna, kayakinan hungkul teu cukup !! kudu aya kahayang jeung gerak pikeun ngawujudkeuna. Lamun ditanya, hideup hayang berhasil ?? pasti jawabana, kabeh jelema hayang berhasil. Tah didieu lamun geus euweuh kahayang, ieu perkara anu rada hese. Sabab jelema kudu nyaah, nulung ka dirina sorangan. Sabab moal aya anu bisa ngarobah kacuali dirina

Kaharti teu ?? lain ngagayem wae atuh…

Hihihi… muhun ki kahartos, pan naon piwejang aki supados ngiring lebet jiga ieu beuleum sampeu… hehehe

Heueuh kuma ilaing weh, terus keun tong ??… ceuk ki djuanta

Teraskeun ki…

Tah anu kaopatna, lamun jelema teu boga sumanget hirup lir mobil anu beakeun bengsin. Sakumaha alus jeung mahalna eta mobil lamun euweuh bengsinan percuma. Kitu oge jiga urang lamun boga impian/kahayang anu luar biasa hadena, tapi gerak/ihtiar euweuh.. atuh sia-sia tah kahayang teh

Kalimana, apal batre?? tah batre wae bisa lemah, sarua jeung kakuatan dijero diri urang. Aya waktuna urang dina kaayaan anu susah, kakuatan dijero diri beuki lemah, sabab kakuras ku eta pamikiran (kasusah). Naon anu kudu ku urang dilakukeun??. Jiga batre kudu di isi ulang eta kakuatan urang.

Kunaon ki ngesina?? ceuk si ncep beuki manco ayeuna mah ngabandngan akina nyarita…

Eusi ku naon wae anu mampu naekeun eta kakuatan urang. Maca buku, inget kanu panghargaan diwaktu katukang, hudangkeun deui potensi, asupkeun informasi anu positip kanu ceuli hidep.

Jadi ulah hariwang saha diri anjeun, ulah ngarasa rendah diri. Sabab lain eta anu nangtukeun sabaraha luhungna anjeun bisa nepi kasuksesan, tapi leuwih kanu kakuatan anu aya dina diri hidep

Sumuhun ki, kahartos… tapi, kadang kawis urang sok baluweng upami keur aya hiji masalah ki. Cing kumaha cara ngatasi eta masalah ki ??

satiap jelema pasti boga masalah anu keur disinghareupan. Ngan pasti beda-beda kamampuan nyinghareupana jeung kadar permasalahanna. Kaukur eta masalah teh beurat, sabab kakuatan urang can mampu pikeun meresana.

Kieu cu… coba angkat eta gelas cikopi teh… montong diinum siah !!

Oh, dikinteun teh kedah di leueut… hehehe

Angkat luhureun sirah….

tah, kira-kira beratna eta gelas kopi ceuk hidep sakumaha ?

Hmm.. teu aya timbangan nya ki….hehehe

Heueuh.. dikira kira weh atuh… ceuk ki djuanta bari rada muncereng ka incuna

Nya kinten-kinten 200 gram dugika 500 gram ki….

Tah cu… ieu lain ngenaan beurat anu sabenerna, tapi gumantung sabaraha lila urang nyepengna eta gelas !!

lamun urang nyepengan salila samenit, euweuh masalah…. sa jam, eta leungeun hidep bakal karasa cangkeul, jeung lamun hidep ngangkatna sapoe jeput, bisa jadi aki kudu nelepon ambulan jang hidep…heuheuheu

berat eta gelas sabenerna sarua lamun ku aki diangkat oge, tapi beuki lila hidep nyepeng eta gelas, beki beurat eta gelas karasana kuhidep cu…

lamun urang mamawa masalah/kabeubeurat eta terus-terusan, beuki lila urang bisa teu mampu mawana deui.. sabab eta kabeubeurat beuki nambahan bebana

naon anu kudu dilakukeun ku hidep, nyaeta nyimpen eta gelas. reureuhkeun sakeudeung, sa acan ngangkatna deui…

urang kudu ngecagkeun beban urang teh sacara bertahap, supaya bisa jagjag deui, mampu ngangkatna jeung mawana deui. conto.. pan hidep teh digawe lin..?? tinggalkeun beban pagawean kantor montong dibawa balik. Keun isuk bisa dicokot deui. Naon wae kabeubeurat anu aya dina punduk hidep poe ieu, coba tingalkeun sakeudeung lamun bisa, ke.. dimana geus istirahat bisa dicokot deui….

hirup ieu teh sakeudeung, jadi coba ku hidep di nikmati jeung dimanfaatkeun. Hal anu endah jeung alus didunya ieu teu bisa ditingali, atawa dicabak. Tapi dirasakeun dina hate anjeun cu…

sumuhun ki…

tah ki… kadang sok aya jalmi teu aya masalah jeung urang sok teu pupuguh ngewa ka urang, kumaha tah Ki nyingharepan ketak anu jiga kitu…

na ari ilaing sok aya-aya wae nanya the.. keun weh atuh napsi-napsi nu penting urang teu ngarugikeun kamanehna…

kieu yeuh, aki boga carita… heueheu

naha ki ngan carita wae, langsung weh atuh ki ari bade ngawartosan mah…

eh, kie cu… carita teh hiji cara pikeun pangajaran, ti leuleutik aki sok dibere dongeng kunu jadi uyut ilaing, eta dongeng lewih lila napelna tibatan aki ngahaja ngadengekeun anu biantara… teuing pedah akina anu belet kitu…hehehe tah dina dongeng kolot baheula, eta kolot sok nyimpen silib, sindir, siloko jeung sasmita pikeun bahan piker urang dina kahirupan, supaya bisa dicokot jadi conto.. kitu cu anu ka rasa jeung kapikir ku aki mah…

muhun ki… teras kumaha tah dongeng keur pertanyaan tadi teh??

aya hiji imah anu disebut imah sarebu kaca, tah pasosore aya anak anjing anu keur lempang diburuan eta imah. Manehna kataji ningali kaendahan eta imah… nya asup weh kajero

muhun teras…

bari lulumpatan bangun anu bungah, manehna ngalacat kanu undak-undakan imah, asup ngaliwatan panto hareup. Celina ngangkat kaluhur, buntutna teu daek cicing di kibaskeun kakenca ka katuhu. Tah eta anak anjing the reuwas kacida waktu asup kajero imah, manehna ningali aya sarebu beungeut anak anjing anu keur bungah bari buntutna teudaek cicing. Manehna nyerengeh seuri….. bayangkeun weh ku ilaing nyerengehna anjingna mah.. heuheuheu..

tah dina waktu anu sarua, aya sarebu anak anjing oge anu nyerengeh, ku manehna dibales oge ku serengeh anu pinuh persahabatan… tah bisa dibayangkeun lamun aya manusa anu asup ka eta imah bari paroman jamedud teu pikaresepeun… jigana sarebu beungeut oge anu ngabaeudan ka manehna…

intina… hirup teh mudu ngukur kakujur, ngenteung kanu awak sorangan… sabab naon paroman urang, tah eta anu malik deui ka urang…

jadi cu panggihna na dhohir ku dhohir… pon kitu deui batin kudu kubatin

ambeu, kabisana nyaho di seungit,

rasa, bisana nyaho di amis di pait,

awas, bisana nyaho di rupa,

pangdenge, bisana nyaho di sora,

antel, bisana nyaho di lemes di kasar.

aya oge nu ka panggih alatan teu ka panggih…conto na angin nebak tangkal….jonghok na alatan teu amprok..

asal na tinu seuneu nuturkeun cahaya hayat..

asal taneuh..nuturkeun cahaya elmu

asal cai nuturkeun cahaya irodat

asal angin nuturkeun cahaya kudrat

elmu gumelar ka sifat rohman.

irodat ngocor ka laut musahadah

kudrat nu ngobahkeun pucuk hayat

alatan ku talajak polah jelema ayeuna..nu pamrih. hayu di mimitian ku pohokeun geus nyimpen kahadean ka batur. urang inget-inget bisi urang aya kasalahan ka batur … meningge kitu cu !!

sumuhun ki kahartos… hatur nuhun, katampi kanyaah aki ka abdi…. Ceuk si Ncep bari ngaregot meakeun cikopina

tah sakieu we heula cu ti aki mah… keun ke dimana si nini ngabubuy deui sampeu, ilaing kadieu… urang ngobrol deui jeung aki bari hahaleuangan… ceuk ki Djuanta bari maenkeun deui kacapina…

¸¸.♬´¯`♬¸¸.♩.. ting..teung..ting..teng…..♩.¸¸♬´¯`♬.¸

Gumelar ukur pancen jeung papasten

Pancen mataremakeun rundayan

Papasten neruskeun galur karuhun

Galur hirup baru nyuprih aci hurip

¸¸.♬´¯`♬¸¸.♩.. ting..teung..ting..teng…..♩.¸¸♬´¯`♬.¸

 

 

~Cag

 

 

Hatur nuhun Kasadayana,

Hapunten tina samudaya kalepatan

 

 

RAHAYU !!

 

 

:: Ncep Borneo

Iklan
Published in: on 26 Oktober 2010 at 9:34 pm  Comments (2)  

The URI to TrackBack this entry is: https://ncepborneo.wordpress.com/2010/10/26/asah-asih-asuh/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 KomentarTinggalkan komentar

  1. Nyungkeun widi bade di print. hatur nuhun sateuacanna

    • Rampes,,, mangga seun, sami2

      Rahayu


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: