Wilujeng Sumping

Selamat Datang

 

silahkan pilih Bahasa Yang diinginkan

 

INDONESIA <<< ———- >>> SUNDA

 

***

Published in: on 6 Februari 2011 at 2:41 pm  Comments (2)  

Purbha Wisesa

TUTUNGKUSAN KARUHUN

Galeuh nu mangpirang taun, untung teu laas ku jaman, manusa anu sajati, tilarna anu linuhung.
Hung,,,, Ahung,,,,

foto-gunung-galunggung-tasikmalaya

“Lain iwung lain Bitung, Haur beuti teu saawi, kai mah da lain Jati, jinis hiji teu sawiji, cara sair lain Lambit, hamo sa-Aing sa-Kuring.

Saban wayah teu sausum, beurang teu sareujeung peuting, sawendu cadu sawanda, sejen poe beda mangsa.

Geura ngaca bari ngeunteung, neuteup deuleu melong tenjo, ngupingkeun ceuli jeung dangu, ngambeuan irung jeung angseu, nyebutkeun sungut jeung dawuh, ngalandi Kawula-Gusti.

Nilik diri sapribadi, ngawincik usik jeung malik, nataan lengkah ku lampah, lir milang renghap ku napas, ngitung umur nya ku hirup, nyungsi pinasti ku pati.

Titip insun Jati Sunda, dharma marganing utama, manjing jatining lastari, riksa nagara tangkal Palias, asal Waru tunggul ing rahayu, yuga karesian dina adegan tangtungan, masing ngajirim ngajisim, simpay raga-rasa acining manusa, sampurna ning budi paran ning dumadi.”

:: Purbha Wisesa

*ieu GURIT lain keur caturkeunen kanu lian, tapi pikeun SORANGANEUN dina lumampah lumaku.

tabe pun,

Published in: on 5 November 2013 at 2:37 am  Comments (1)  

adab jeung adat dimana ngaLAKU

#META-na karuhun dimana rek pepelaka (gawe/ngaLAKU/kasab), ngajarkeun dina adat jeung adab, dina rasa jeung karumasaan:

laku meta

– Peureumkeun mata, bari nyinghareup ka belah wetan.
– Tarik napas anu jero sing lantip make irung, dugika teu tiasa nganapas deui,,, tahan sakedap.
– kretegkeun dina manah:

Sampurasun,
Huuuung,,,,, nu maha agung
ibu lemah caiku ibu bumi, ibu pertiwi
kudrat pasti nu ngabijil jadikeun
nu ngagelarkeun,
nu ngajembarkeun,
anu jadi ucap wiwitan,
nu nyusun hurup anu hurip dina hirup-na sakabeh mahluk.

– kaluarkeun napas lalaunan tina irung bari ngreteg: Ahuuuung !

#bral ngalengkah,,,,

_/\_

mugia tungtung padang ruhui rahayu sadaya.
(“semoga semuanya diberikan kehidupan yang langgeng, sejahtera dan harmonis”)

Published in: on 19 Oktober 2013 at 2:15 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

adat jeung adab dimana rek meureumkeun panon

sare

Adat sareng adabna dina meureumkeun soca, bade bari calik, sila atanapi ngagoler,,, sami wae.
– Peureumkeun soca
– Tariknapas anu jero sing lantip, dugika teu tiasa nganapas deui,,,
kaluarkeun lalaunan dugika seep, ulangi 3 kali tarikan.
– bari peureum tetep eling sareng perhatoskeun napas anu kaluar kajero.

lajeng diaos dina manah ieu dunga:

Sampurasun,
Hung nu maha agung
Kuring jati-na manusa
sanga badan tan kawala
ati eling lintang gading
dangdayang sarining kembang, keur bawaeun.
Hung jati-na kuring
inten-inten ing manusa
nulungguh di pulo napas
medar tanpa wawayangan
hirup teu keuna kupati,
langgeng teu keuna ku obah
hirup langgeng salawasna

Hung,,, Ahung !
Hung,,, Ahung !
Hung,,, Ahung !

* HUNG di kretegkeun dimana narik napas,,, AHUNG dikretegkeun dimana ngaluarkeun napas.
teras di aos, sakadugana teu kedah nganggo etangan.

_/\_

Published in: on 6 Oktober 2013 at 5:42 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

adat jeung adab dimana rek dahar

dahar

Sampurasun,
Huung nu Maha Agung,
nampi narima, ditampi ditarima
ibu sanghyang sri nu ngajadi sari
rasa nu ngajadi rupa
hirup jeung huripna kawula.

huuung,,, ahuuung !

Published in: on 6 Oktober 2013 at 5:31 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

adat jeung adab dimana hudang sare / rek ngobahkeun awak

bangun

*dimana mimiti buncelik mata, cicing sakedapan (rek bari ngagoler atawa sila), mata ditutupkeun deui, bari narik jeung ngaluarkeun napas lalaunan (rasakeun sing lantip), rasakeun sakabeh pangacian tiluhur sausap rambut tihandap sahibas dampal.

Sampurasun,
Huung nu Maha Agung,
bayu asmaning angin, angin asmaning hawa
neda widi neda ngarasa
hirup jeung huripna nu jadi pangawasa
nu mere hawa panas dina rupa hirup jeung huripna kawula.

huuung,,, ahuuung !

Published in: on 2 Oktober 2013 at 2:03 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

adat jeung adab dimana mandi atawa beberesih

mandi

*saacan cai maseuhan awak,,,

Sampurasun,
Huung nu Maha Agung,
banyu asmaning cai, neda widi neda gawe make
banyu nu ngagelarkeun,
nu ngajembarkeun,
nu nyusun kalimat ucap wiwitan
anu kagungan sari rasa nu ngajadi rupa
rupa cahaya hirup jeung huripna manusa.

huuung,,, ahuuung !

Published in: on 28 September 2013 at 1:23 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

Gerakan meningkatkan konsentrasi belajar anak

Educational Kinesiology Bag. 1

Orang tua sering bingung dan pusing menghadapi anak usia 5-8 tahun untuk belajar ketika ia sulit untuk belajar. Bahkan ada orang tua stress menghadapi anak yang demikian apalagi melihat anak-anak tetangganya yang telah jauh lebih maju karena rajin dan cepat menyesuaikan diri dalam proses belajar mereka.

Orang tua hendaknya sesegera mungkin mengajak anak untuk bermain terlebih dahulu. Permainan yang dimaksukan di sini adalah serangkai gerakan-gerakan(senam) otak.
Senam otak (brain gym) adalah rangkaian latihan gerakan sederhana yang dilakukan untuk memudahkan kegiatan belajar.

Rangkaian gerakan yang dilakukan bisa memperbaiki konsentrasi belajar si kecil, meningkatkan rasa percaya diri, menguatkan motivasi belajar, serta membuatnya lebih mampu mengendalikan stres.

Porsi latihan yang tepat adalah sekitar 10-15 menit, sebanyak 2-3 kali dalam sehari. Latihan-latihan senam otak ini adalah inti dari Educational Kinesiology.

kinesiology adalah ilmu tentang gerakan tubuh manusia.

Semoga bermanfaat.
Salam

Published in: on 24 September 2013 at 7:41 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

Sehat ala karuhun: “meuweung”

foto Nenek dan Cucu RUSTAMADJI

Lamun urang ningali kolot anu keur ngahuapan budak bari eta kadaharan keur budak teh dibeuweung heula ku eta kolot, kadang sok ngarasa jarijipen, geuleuh, komo mun eta kadaharan anu di beuweung teh dihuapkeun ka urang, pasti hayang utah,,, hihihiii

Satukangeun tina kageuleuh jeung rasa jarijipen eta, baheula lamun urang tanya ka indung urang pasti sarua eta laku teh tumiba ka urang oge. Beda jeung anu sok dilakukeun ku ibu-ibu jaman ayeuna. Pasti nyaritana teh geuleuh jeung loba bakterina, jeung pipanyakiteun.

Sabenerna luluhur urang (kolot-kolot baheula) teh geus apal kumaha kuduna ngurus jeung ngagede keun budak ti orok. Tah salah sahijina tina mere asupan kahakanan ku cara di beuweung supaya lembut, jeung ku budak (orok) bisa didahar jeung langsung di teureuy.

Singkirkeun heula rasa geuleuh jeung jarijipen dimana ningali kolot mere dahar kucara dibeuweung dimana ngahuapan budak. Coba ayeuna ilikan, naon manfaatna salain ngancurkeun kadaharan keurbudak kucara dibeuweung,,,

kieu,
– Dina baham manusa, aya anu disebut ciduh. Tah, eta ciduh teh loba manfaatna pikeun kahirupan manusana kitu oge pikeun kahirupan anu lain, contona budak orok anu dihuapan tadi. sabab, eta ciduh ceuk bahasa ilmiahna mah disebut Saliva nyaeta cai herang anu dihasilkeun dina diri manusa jeung sato hewan.
Dina ciduh ngabogaan sababaraha unsur, diantarana Elektrolit anu ngandung Natrium, Kalium, Kalsium, Magnesium. Oge Mukosa anu ngandung Mukopolisakarida jeung Glikoprotein, sanyawa antibakteri jeung sababaraha enzim sejena.

Dina ciduh oge aya zat anu ngabantu proses tatu/raheut pikeun manusa anu disebut Histatin, Histatin nyaeta protein anu dihasilkeun ku ciduh anu dipercaya bisa maehan bakteri-bakteri anu jahat dina raheut/tatu.
Ieu fakta anu ngajawab kunaon sababna raheut dina biwir atawa gugusi, saperti tatu beres dicabut huntu bisa cageur leuwih gancang dibandingkeun jeung tatu/raheut dina kulit atawa tulang.

Keur anu pernah dicabut huntu mah pasti bakal ngarasakeun lamun saeunggeusna dicabut eta iduh kaluar teu eureun-eureun, tah awak mah bisa ngarespon jiga kitu, silih bantuan, silih dukung pikeun kahadean.
Atawa keur anu pernah sariawan, pasti karasa lamun ciduhna malah beuki loba, ngacay jeung sok disuruput-suruput,,, majar keur sariwawan,,, hihihiii

ludah

balik deui kanu perkara MEUWEUNG KADAHARAN keur budak orok.
eta teh alus pisan, sabab budak orok can boga huntu jeung can bisa ngagayeum. Sabab ciduh bakal gampang kaluar dimana gugusi jeung huntu ngagayeum, sedengkeun budak?,,,, tah numatak dibantu ku ciduh kolotna.
manfaatna keur budak, nyaeta :
– bisa ngancurkeun kadaharan anu geus digayeum leuwih lembut, jadi eta rasa kadaharan teh bisa karasa ku eta budak jeung leuwih gampang asupna.
– ngiket kadaharan jadi ngaguruntul tapi gampang peuyar jeung gampang di teuleg.
– ngabantu supaya dina baham budak bebas tina jamur anu ngarugikeun.
– ciduh teh antiseptik alami
– nganetralkeun zat asam tina kadaharan anu didahar, jrrd.

Tah, jadi anu baheula atawa ayeuna anu sok dilakukeun keneh ku kolot-kolot urang dina mere dahar kabudak ku cara meuweung teh lain euweuh guna jeung manfaatna, tapi urangna anu euweuh kanyaho jeung mbung nyaho da kapiheulaan ku geuleuh.

cag.

rahayu _/\_

::Njep Borneo

Published in: on 23 September 2013 at 2:11 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

Sehat ala Karuhun: “ NYEKER “

nyeker

Loba kauntungan dimana lumampah kucara nyeker pikeun kasehatan awak urang, nyatana alus pikeun:

– Ngabengraskeun pipikiran
Waktu ngalengkah teu make tarumpah/sendal atawa sapatu, tingkat kawaspadaan urang anu langsung (spontan) bakal naek. Sahanteuna waspada pikeun lengkah anu rek dijejek, naha aya cucuk rungkang, batu, atawa barang2 anu matak nyilakakeun jeung bisa matak tatu dampal suku. Teu disadar, kaayaan ieu bisa nyieun pikiran leuwih waspada (caang) jeung ngarangsang tujuan (fokus) pikiran jadi leuwih hade.

– Refleksi haratis
Dina dampal suku loba pisan titik refleksi anu ngait kana ampir bagean tina awak. Naon wae anu kadampal dina ngalaku, anu renjul kusabab batu leutik, atawa kaayaan lemah anu kasar anu kaidek bakal ngarangsang titik-titik refleksi suku. Kadang mimitina mah bakal karasa peureus jeung nyeri, tapi ngabogaan efek anu positif dina ngurangan panyakit awak.

– Ngurangan Stress
Loba anu naliti nyarita, yen ngalampah bari nyeker dina jukut bakal ngabantu ngurangan rasa kahariwang jeung depresi. Leumpang bari nyeker bakal ningkatkeun kadar hormone endorphin anu ngakibatkeun kaluarna rasa gumbira.

– Tibra Sare (sare anu berkualitas)
Leumpang nyeker dina jukut bisa jadi obat pikeun anu teu bisa he’es (imsomnia). Loba anu sare lila tapi asa sakeudeung, aya oge anus are sakeudeung tapi asa lila. Tah anu kadua eta anu kaasup sare berkualitas.

Leumpang Nyeker bisa ngarenggangkeun sakaligus nguatkeun urat tendon, ligament jero, pigeulangan suku jeung bitis. Ieu bakal ngabantu pikeun nyegah tijalikeuh, tegangna tuur jeung sakabeh ceceklokan (sendi) oge masalah tulang tonggong. Nyeker oge ngaktifkeun gawena urat anu ngabantu dina ngajaga dedeg pangadeg awak jeung kasaimbangan awak. Urat ieu moal aktif dimana urang make tarumpah/sendal atawa sapatu.

Nguras racun dina awak
Lemah/Bumi ngabogaan ion nehatif anu boga gawe pikeun ngalunturkeun racun dina awak (detoksifikasi), ngurangan efek radang, nyingkronkeun gawe siklus hormone jeung irama fisiologis, oge efek anu tenang dimana urang nyeker.

Nyehatkeun Jiwa
Nyeker teh ngadeukeutkeun hubungan diri jeung alam. Leuwih gampang ngarasakeun handeutna panon poe atawa hiliwirna angina nu nebak kanu tatangkalan.

Anu gampangna, dimana leumpang nyeker teh alus pisan pikeun kasehatan Pikiran, Awak Jeung Jiwa.

Ra-Hayu _/\_

Published in: on 22 September 2013 at 3:34 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

GALUH AGUNG

Galuh

Kesalah-kaprahan dalam memahami “Sunda” sebagai nama sebuah suku bangsa atau kelompok masyarakat yang tinggal di pulo Jawa bagian Barat telah berakibat fatal dan tragis terhadap keberadaan nama “Galuh”.
“Galuh” adalah nama bangsa yang menganut ajaran / agama “Sunda”. Dengan demikian yang selama ini selalu disebut “Orang Sunda” sebagai kelompok kesukuan atau kemasyarakatan maksud yang sebenarnya adalah “Orang Galuh” atau “Bangsa Galuh Agung” (tepatnya menunjuk kepada penduduk wilayah Rama), sebab sangat mustahil orang yang menganut agama Sunda sekaligus mengaku beragama Islam atau Kristiani atau Hindu atau Buddha, ataupun yang lainnya.

Agar lebih jelas kita gunakan contoh sebagai berikut; jika seseorang mengatakan “Saya orang Indonesia beragama Islam” (*Islam = Selamat) pernyataan itu sering disingkat menjadi “Saya orang Islam”. Lain hal jika kalimatnya berbunyi “Saya bangsa Indonesia menganut agama Islam”, dalam kalimat tersebut jelas mengatakan status kebangsaannya, dan memang tidak ada “bangsa Islam” di Indonesia sebab yang layak disebut “bangsa Islam” tentunya hanya bangsa Arab itu sendiri. Maka demikian pula dengan persoalan Sunda dan Galuh, hingga dengan sewajarnya jika mengatakan bahwa “Saya orang Galuh beragama Sunda”.
“Galuh” sama sekali bukan daerah kecil yang terletak di daerah Ciamis. Pada jaman dahulu luas wilayah Galuh hampir sama dengan luas Bumi atau boleh jadi hampir sama dengan luas keberadaan ajaran Sunda (Matahari).

Penyebaran ajaran Sunda di wilayah Galuh Hyang Agung

Di Eropa, khususnya wilayah Perancis dan sekitarnya nama atau sebutan “Galuh” lebih dikenal sebagai “Gaul” (Gaulia/ Golia/ Bangsa Gaul) dan lebih umum sering disebut sebagai bangsa Gallia. Sedangkan di wilayah Timur-Tengah tepatnya di Israel istilah “Galuh” dikenal dengan sebutan “Galillea” (Galilee). Untuk membuktikannya kita perlu memahami peninggalan sejarah dibeberapa negara yang secara prinsip hampir tidak ada bedanya dengan yang ada di Indonesia dan khususnya di pulo Jawa.

Ajaran bangsa Galuh yaitu Sundayana ataupun Surayana sangat kental dengan kehidupan masyarakat daerah Timur-Tengah (Israel) tepatnya di daerah “Galillea”. Pada mulanya kedatangan ajaran Sunda tentu saja ditentang oleh masyarakat lokal (Israel – Palestina), kejadian tersebut diabadikan dalam cerita David (Nabi Daud) melawan Goliath yang dikalahkan oleh sebuah “batu”, dan batu yang dimaksud adalah “lingga/ menhir atau batu satangtung”.
Kewilayahan Galuh Agung penganut ajaran Sunda (Matahari) dimasa lalu pada umumnya terdapat beberapa penanda sebagai perlambangan yaitu berupa; Batu Menhir (Lingga), Matahari, Simbol Ayam ataupun burung dan Terdapat simbol Sapi atau Kerbau atau sejenisnya.

1. MENHIR / LINGGA / BATU SATANGTUNG

ts 1
Menhir (Lingga)

Lingga adalah sebuah “batu” penanda yang diletakan sebagai “pusat” kabuyutan, masyarakat Jawa Barat sering menyebutnya sebagai “Batu Satangtung” dan merupakan penanda wilayah RAMA. Bentuk menhir (lingga) di beberapa negara yang tidak memiliki batu alam utuh dan besar pada umumnya digantikan oleh ‘tugu batu’ buatan seperti yang terdapat di Mekah dan Vatican.

ts 2

ts3

Lingga sebagai batu kabuyutan berasal dari kata “La-Hyang-Galuh” (Hukum Leluhur Galuh). Maksud perlambangan Lingga sesungguhnya lebih ditujukan sebagai pusat/ puseur (inti) pemerintahan disetiap wilayah Ibu Pertiwi, tentu saja setiap bangsa memiliki Ibu Pertiwi-nya masing-masing (Yoni).

Dari tempat Lingga (wilayah Rama) inilah lahirnya kebijakan dan kebajikan yang kelak akan dijalankan oleh para pemimpin negara (Ratu). Hal ini sangat berkaitan erat dengan ketata-negaraan bangsa Galuh dalam ajaran Sunda, dimana Matahari menjadi pusat (saka) peredaran benda-benda langit. Fakta yang dapat kita temui pada setiap negara (kerajaan) di dunia adalah adanya kesamaan pola ketatanegaraan yang terdiri dari Rama (Manusia Agung), Ratu (‘Maharaja’) dan Rasi (raja-raja kecil/ karesian) dan konsep ini kelak disebut sebagai Tri-Tangtu atau Tri-Su-La-Naga-Ra.

Umumnya sebuah Lingga diletakan dalam formasi tertentu yang menunjukan ke-Mandala-an, yaitu tempat sakral yang harus dihormati dan dijaga kesuciannya. Mandala lebih dikenal oleh masyarakat dunia dengan sebutan Dolmen yang tersebar hampir di seluruh penjuru dunia, di Perancis disebut sebagai Mandale sedangkan batunya (lingga) disebut Obelisk ataupun Menhir.

Mandala (tempat suci) secara prinsip terdiri dari 5 lingkaran berlapis yang menunjukan batas kewilayahan atau tingkatan (secara simbolik) yaitu;

1. Mandala Kasungka
2. Mandala Seba
3. Mandala Raja
4. Mandala Wangi
5. Mandala Hyang (inti lingkaran berupa ‘titik’ Batu Satangtung)

Ke-Mandala-an merupakan rangkaian konsep menuju kosmos yang berasal dari pembangunan kemanunggalan diri terhadap negeri, kemanunggalan negeri terhadap bumi, dan kemanunggalan bumi terhadap langit “suwung” (ketiadaan). Dalam bahasa populer sering disebut sebagai perjalanan dari “mikro kosmos menuju makro kosmos” (keberadaan yang pernah ada dan selalu ada).

ts4

2. LAMBANG AYAM / HAYAM

Ayam atau Hayam merupakan perlambangan atas dimulainya sebuah kehidupan. Dalam hal ini keberadaan sosok ayam sangat erat kaitannya dengan kehadiran Matahari. Ayam adalah siloka (symbol) para pendahulu yang memulai kehidupan (leluhur) dan bangsa Galuh menyebut para leluhurnya sebagai “Hyang”, maksudnya,,,

bersambung,,,

tabe pun,
TANGTUNG SUNDAYANA

RaHayu _/\_

Published in: on 16 September 2013 at 3:09 am  Comments (8)